Αποσπάσματα από το αριθμ. 21/13-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Apofasi 393-21_2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 390-21/13-06-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 20oυ/07-06-2017 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 391-21/13-06-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.περισσότερα . . .