ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1. ΚΑΙ 4.1.3 «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17α του Ν. 4056/2012(Α΄52)

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ Γ. του Ε.

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ Ν. του Δ.

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κα. Μοσχοπούλου Μ. του Α.

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους κ.κ. Μουρελάτου Ι., Α. & Σ. του Γ.

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους κ.κ. Βασιλάτο Χ. του Δ., Ρηγάτου Δ. του Β., Βασιλάτου Β. του Χ. & Βασιλάτου Ν. του Χ.