Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2017) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού Προσωπικού Δακοκτονίας έτους 2017 στην Π.Ε. Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-06-2017 έως και 05-07-2017

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63ΒΡ7ΛΕ-ΕΣ1

Μπορείτε να κατεβάσετε την  Αίτηση

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται ότι  έγινε η προδημοσίευση της 2ης  Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  για το έτος 2017.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, καθώς και οι λοιποί όροι του προγράμματος προσδιορίζονται αναλυτικά στην αριθ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.περισσότερα . . .

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων)

Κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται η πρόσληψη δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.περισσότερα . . .

Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2017 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «Εργασίες Ψεκασμού Δακοκτονίας Έτους 2017 (CPV: 77100000-1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 60.740,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι δαπάνες δακοκτονίας βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τις οποίες επιχορηγείται. Η σύμβαση δομείται σε δεκαεπτά (17) τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.περισσότερα . . .

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης (τροποποίηση προηγούμενης – υπάρχουσας)

Η νέα άδεια είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΨΙ37ΛΕ-ΩΧΤ, τροποποιώντας & προς αντικατάσταση της άδειας με ΑΔΑ ΩΗΠΓ7ΛΕ-Δ71.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.