ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ακολουθούν η Ανακοίνωση, η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3,  καθώς και  η Περίληψη της 1ης Πρόσκλησης :

περισσότερα . . .

Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» για το έτος αναφοράς 2017 (2η Πρόσκληση)».

Η Απόφαση  είναι δημοσιευμένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ  ΑΔΑ 755Σ7ΛΕ-ΓΟΣ

 

  περισσότερα . . .