Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» ΑΦΜ: 800792375 και ΚΑΔ 35.30.21.02 που βρίσκεται στην κεντρική οδό του Νυδριού

Προθεσμία συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ 230 Α)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Π.Ε. Κεφαλονιάς  & Ιθάκης – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ενημερώνει τους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω, των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής, των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, ότι υποχρεούνται μέχρι 7 Ιουνίου 2017, να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.περισσότερα . . .