Προθεσμία συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ 230 Α)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Π.Ε. Κεφαλονιάς  & Ιθάκης – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ενημερώνει τους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω, των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής, των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, ότι υποχρεούνται μέχρι 7 Ιουνίου 2017, να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 16/12/2016 έως 20/12/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 10/12/2016 έως 11/12/2016)

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 18/11/2016 έως 20/11/2016

Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας κρέατος της «ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΘΩΜΑ ΙΩΒ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΑΕ», στη θέση Βουρλάκι Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΕΤΣ7ΛΕ-7ΔΟ