Δημοσίευση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ του Νομού Λευκάδας», προϋπολογισμού 31.847,19 € με ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΕ77ΛΕ-ΘΟΡ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  16PROC005574746 2016-12-14

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για αγορανομική παράβαση σε πρατήριο καυσίμων

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΤΟΥ Ν. 4177/13

Στις 12-12-2016, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΟΣ97ΛΕ-421) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ενός (1) Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ έργου (εκσκαφέα φορτωτή) στην Π.Ε. Λευκάδας

Ο Πίνακας Κατάταξης είναι διαθέσιμος στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ψ5Α7ΛΕ-3ΥΖ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση δρομολογίων ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολ. έτους 2016-2017 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω9ΜΖ7ΛΕ-9ΛΑ
και στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 16PROC005339424 2016-11-04

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2016) για ΠΡΟΣΛΗΨΗ προσωπικού ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες) 1 ατόμου Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ έργου (εκσκαφέα φορτωτή)

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΠΣΥ7ΛΕ-26Ι

Παράρτημα

Αίτηση