Κενές θέσεις ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ για χορήγηση άδειας ίδρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Γ6Φ7ΛΕ-ΓΧΦ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή doc ή pdf περισσότερα . . .

Μη Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση Ιχθυοπωλείου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΠΣΖ7ΛΕ-3ΣΙ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο)

περισσότερα . . .

Μη Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση Αρτοποιείας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 62ΧΕ7ΛΕ-ΧΥΘ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο)

περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΒΘΤ7ΛΕ-ΜΦΤ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003847668 2018-10-16
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77395 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ του χώρου φύλαξης των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λευκάδας προϋπολογισμού 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ8Ρ7ΛΕ-0Β2 και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824708 2018-10-11
Μπορείτε να κατεβάσετε το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με προϋπολογισμό 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7Ζ9Σ7ΛΕ-ΕΛΟ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΥ, με προϋπολογισμό 5.000,00€ συμπεριλ. Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ο4Ι7ΛΕ-3Η3
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003759207 2018-09-28 περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Συνοπτικής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” » προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΣΜ7ΛΕ-0ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003718568 2018-09-20

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση καφέ μπαρ

Στις 10-09-2018, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 7ΥΗ77ΛΕ-Τ9Φ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .