4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ42Μ7ΛΕ-21Ψ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 16PROC002542926 2018-01-12

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ σε επιχείρηση, για παράβαση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Στις 27-09-2017, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΒΨΣ7ΛΕ-ΚΨΜ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2017) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ενός ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΝΑΚ7ΛΕ-ΕΕΛ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23-12-2017 έως και 02-01-2018

Μπορείτε να κατεβάσετε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δύο τύπων), προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 73ΚΔ7ΛΕ-Ξ4Ω

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας μονάδας χαμηλής όχλησης μετά από αλλαγή φορέα “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» από ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 031321584 σε «ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 800543752 & ΚΑΔ 46.71.13.16) που βρίσκεται στο Καλιγώνι Λευκάδας

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΩΞ7ΛΕ-Μ6Β
και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002267207 2017-11-20.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΠΤΞ7ΛΕ-ΣΨΩ

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας εργαστηρίου «“ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» με την επωνυμία «ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» ΑΦΜ: 138564300 και ΚΑΔ 33.15.10.01 που βρίσκεται στο Περιγιάλι Νυδριού

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ δύο (02) ατόμων (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων & ΥΕ Εργατών) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΝΑΚ7ΛΕ-ΕΕΛ