Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά την Παράταση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet του ΟΤΕ Α.Ε. με κωδικό θέσης « Οθωνοί Τ/Κ 0300021» στην Δ.Ε. Οθωνών, του Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας»

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα:«Διαβίβαση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026 του ΑΔΜΗΕ»

Aνακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά την ανανέωση – τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση «Σπηλιά» εντός ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας».

Aνακοίνωση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο ξενοδοχείο με την επωνυμία «MARBELLA BEACH » 5* δυναμικότητας 726 κλινών, στη θέση «Άγιος Ιωάννης Περιστεριών», Δ.Ε Μελιτειέων, Δ. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας MARBELLA A.E.

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Για την Ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση ανατολικά της « Νήσου Οξειάς », Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης , δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑΣ »

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στην διαβίβαση φακέλου μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση( όσον αφορά τα είδη εκτροφής με παράλληλη εκτροφή θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων), της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής ερυθρού τόνου ( Thunnus thynnus), ετήσιας δυναμικότητας 1000tn/ παραγωγικό έτος και των συνοδών αυτής έργων, σε δύο (2) θαλάσσια πάρκα έκτασης 30 στρεμμάτων έκαστο, σε θέση βορείως Νησίδας Μόδι και ανατολικά Νησίδων Άπασα και Σωρού, των Εχινάδων Νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς , Π.Ε Κεφαλληνίας, με φορέα την « BLUΕFIN TUNA HELLAS A.E ».

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Για την Ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση δυτική πλευρά της « Νήσου Οξειάς », Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης , δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Για την Ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση δυτικά της « Νήσου Οξειάς », Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης , δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «ΚΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Έργα προστασίας από διάβρωση επί της ακτογραμμής σε συνολικό μήκος παρέμβασης < 500 μ. , στη θέση παραλία Αμμούδι, ΤΚ Ανω Γερακαρίου, ΔΕ Αλυκών, Δ.Ζακύνθου, Ιδιοκτησίας Μουζάκη Αντωνίας

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. Σταθμού Βάσης VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.ΕΤ.» (1000884 ΣΠΑΡΤΙΑ) στη θέση Ράχη «Κόψη-Ριζοπέζουλα» Τ.Κ. Βλαχάτων, Δ.Ε Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλονιάς, για γνωμοδότηση