Διαδικασία « Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Κάμπινγκ) με φορέα δραστηριότητας έργου Αργυρού Κυριακή επωνυμίας « Βασιλική Ακτή» δυναμικότητας 292 Ατόμων με 73 θέσεις στάθμευσης, εντός γηπέδου Ε: 10.785,00 Τ.Μ. στη θέση Ακτή Ποντί, Τοπικής Κοινότητας Βασιλικής, Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας εκτός σχεδίου δόμησης.

Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου /δραστηριότητας με τίτλο: « Μετεγκατάσταση κατά 200 μ. της υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, στη θέση « Δυτικός όρμος Οξειάς», Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων με παράλληλη μεταβολή των διαστάσεων του πάρκου εκτροφής (από 75μ χ 134μ. σε 35,7μ χ 280μ. και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υποστηρικτικών χερσαίων υποδομών εγγύς της πλωτής μονάδας (προβλήτα, οικίσκοι και φυλάκια, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΑΩ ΑΒΕΕ».

Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: « Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Αθερινού Δ. Μεγανησίου Π.Ε. Λευκάδας».

Ανανέωση Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με αρ. πρωτ. 32019/20-08-06 και των τροποποιήσεων της, της Εγκατάστασης Αποθήκευσης και Διακίνησης Υγρών Καυσίμων της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Α.ΒΕ.Ε. που βρίσκεται στις Αλυκές Κέρκυρας.

Διαδικασία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/ δραστηριότητας: « Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» , ιδιοκτησίας του ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, που βρίσκεται στη θέση « ΛΑΓΚΑΔΑ» εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ στη Δημοτική Ενότητα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς.

Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 187,5 τόνων, στη θέση Νήσος Πεταλάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας « ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση Όρμος Σκρόφα, Νήσου Οξειάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας- Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας «ΔΟΤΩ Α.Β.Ε.Ε.».

Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση «Όρμος Οξειάς», Νήσου Οξειάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας- Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας «ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»

Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, (ΑΕΚΚ)», στο χώρο του ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ̈Καβάλος ̈, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Για πληροφορίες επί του θέματος, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθώς & την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. περισσότερα . . .

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία, σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 56843,29 τ.μ. : α) ιχθυογεννητικού σταθμού ετήσιας δυναμικότητας 5000000 ιχθυδίων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, β) συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, γ) τριών γεωτρήσεων και δ) έργων υποδομής εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας στη θέση « Σαμόλι Κουβαλάτων», Δ.Ε. Παλλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την εταιρεία « ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.»