Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου παραθερισμού 3*** δυναμικότητας 156 κλίνες σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 15.197,14 τ.μ. m² με διακριτικό τίτλο «AVALON HOTEL», που ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η με Α/Α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και βρίσκεται στη θέση Σταυρός – Τ.Κ. Μπόχαλης – Δ.Ε. Ζακυνθίων – Ν. Ζακύνθου – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για τη λατομική περιοχή ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ, στο Τ.Κ. Πυργίου της Δ.Ε. Σάμης, Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21268/2-5-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ο καθορισμός λατομικής περιοχής στην τοποθεσία “Άλωνο – Τσακαρισιάνο” Τ.Κ. Πυργίου Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως αυτός περιγράφεται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου που διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της  ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο δεν αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2220006 «Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος».



περισσότερα . . .

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη διευθέτηση-οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στη θέση ¨Λάντζες¨ Χλωμού Δ.Ε. Μελιτειέων Δ. Κέρκυρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ξενοδοχείου κλασικού τύπου 4**** Δυναμικότητας 200 κλινών, στη θέση Πετρόχαλος – Κουνόπετρα, εκτός ορίων οικισμού Μαντζαβινάτων, Δ.Ε. Παλικής, Δήμος Κεφαλονιάς

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασικού τύπου Β τάξης, συνολικής δυναμικότητας 111 κλινών (επέκταση κατά 58 κλίνες) εντός γηπέδου εμβαδού 8.386,53 τμ στη θέση « Λούρος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου Δήμου Λαγανά Ζακύνθου

Διαβίβαση Ανανέωσης – Τροποποίησης της 9245/27-06-2001 απόφασης του κλασικού τύπου, κατηγορίας 4**** αστέρων με το διακριτικό τίτλο ASTRA VILLAGE δυναμικότητας 148 κλινών στη θέση «Ανάληψη – Περιβόλια» εκτός ορίων οικισμού Σβορωνάτων Δήμου Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΒΙΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΞΤΕ, για γνωμοδότηση.

Διαβίβαση Ανανέωσης – τροποποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας Ξενοδοχειακής Μονάδας 3*** δυνατότητα 61 κλινών, με την επωνυμία « ΖΑΝΤΕ ΠΑΛΑΨΕ» εντός γηπέδου 9.047,70 τ.μ. στη θέση ΤΣΟΚΟΥ του Δ.Δ. ΜΠΟΧΑΛΗΣ, Δήμου Ζακυνθίων Ν.Α. Ζακύνθου, ιδιοκτησίας « ΜΕΣΣΙΝΑ Α.Ε.», ως προς α) την ανανέωση ισχύος β) αλλαγή δυναμικότητας από 61 σε 115 γ) και σύνδεσης της δραστηριότητας με το αποχετευτικό δίκτυο για γνωμοδότηση.

Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση της υπ ́αρ. 148460/4.05.2015 ΚΥΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ « Έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μπενίτσες», ΔήμουΑχιλλείων, νήσου Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας ̈KLC III HELLAS A.E. ̈».

Ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου

Ανακοίνωση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου, κατηγορίας 4*, τελικής δυναμικότητας 1214 κλινών (μετά την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών) και των συνοδών αυτού έργων σε γήπεδο 99.556,27 τ.μ. με την επωνυμία « RODA BEACH RESORT & SPA» στη θέση« Ρόδα», Δ. Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.»