Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου ξενοδοχείου ΜΑΡΕΜΠΛΟΥ ΜΠΗΤΣ ΡΕΣΟΡΤ (MAREBLUE BEACH RESORT) κατηγορίας 4*, με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/13 και αύξηση της δυναμικότητας από 636 κλίνες σε 765 κλίνες, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 46.392,97 τμ, στη θέση Αγ. Σπυρίδων Περίθειας της Δ.Ε. Θιναλίου του Δ. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της « ΞΕΝ/ΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε. »

Διαδικασία τροποποίησης – κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΕ/6187/19-09-2016 Α- πόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχείου ̈ZANTE MARIS DELUXE ̈κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 128 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 18.142,45 τ.μ. στην θέση « Μάνου» εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού « Πλάνου ̈, Δ.Ε. Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Ανώνυμης Εταιρείας με διακριτικό τίτλο « XENOS LUXURY HOTEL» για δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 100 κλινών και 5*****, σε 128 κλινών και 5*****.

Διαδικασία τροποποίησης – κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΕ/1009/01-03-2017 Α- πόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: ̈ Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχείου ̈ZANTE MARIS VILLAGE HO- TEL ̈κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 138 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 17.735,50 τ.μ. στην θέση « Μάνου – Τσιλιβί» εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού « Πλά- νου ̈, Δ.Ε. Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, φερόμενης ιδιοκτη- σίας της εταιρείας Ανώνυμης Εταιρείας με διακριτικό τίτλο « XENOS LUXURY HOTEL» για δημο- σιοποίηση και γνωμοδότηση λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 100 κλινών και 5*****, σε 138 κλινών και 5*****.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «ALMYROS NATURA», για τον εκσυγχρονισμό αυτής και αύξηση δυναμικότητας απο 320 σε 360 κλίνες, κατηγορίας 4**** με υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στον Ν. 4173/13, τελικής δυναμικότητας 360 κλίνες, σε γήπεδο επιφάνειας 32.408,00 τ.μ. στη θέση Αλμυρός Αχαράβης, της τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα της Δ.Ε. Θιναλίων του Δ. Κέρκυρας της Π.Ι.Ν., της ιδιοκτήτριας εταιρείας «BOLENTACO LINITED Ε.Π.Ε.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου παραθερισμού 3*** δυναμικότητας 156 κλίνες σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 15.197,14 τ.μ. m² με διακριτικό τίτλο «AVALON HOTEL», που ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η με Α/Α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και βρίσκεται στη θέση Σταυρός – Τ.Κ. Μπόχαλης – Δ.Ε. Ζακυνθίων – Ν. Ζακύνθου – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για τη λατομική περιοχή ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ, στο Τ.Κ. Πυργίου της Δ.Ε. Σάμης, Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21268/2-5-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ο καθορισμός λατομικής περιοχής στην τοποθεσία “Άλωνο – Τσακαρισιάνο” Τ.Κ. Πυργίου Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως αυτός περιγράφεται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου που διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της  ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο δεν αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2220006 «Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος».περισσότερα . . .