Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: <<Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., στη θέση , <<Έλαφος>> εκτός ορίων οικισμού Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς>>.

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: ̈Έργα εκσυγχρονισμού, επι- σκευής, βελτίωσης, συντήρησης των υφιστάμενων λιμενικών έργων πρόσβασης στη Νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος Στροφάδων Νήσων ̈.

Αποστολή προς δημοσιοποίηση φακέλου τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Κεφαλονιάς, σχετικά με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Διαβίβαση Φακέλου ανανέωσης της με Α.Π. 18306/200 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΠΙΝ και της με Α.Π. 14576/15 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Ανανέωσης – Τροποποίησης της (ΑΔΑ: 7ΝΔΓΟΡ1Φ-53Τ) σχετικά με την δραστηριότητα με επωνυμία « ALIKANAS BEACH HOTEL» Ξενοδοχείο 3*** δυναμικότητας 289 κλινών και φερόμενης ιδιοκτησίας « ΖΑΝΤΕ ΗΟΤΕΛΣ ΑΞΤΕΕ», σε γήπεδο έκτασης 9.671,90 Τ.Μ. στη θέση Αλυκανάς Αλυκών, Δήμου Ζακύνθου.

Διαβίβαση συμπληρωματικού φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των «Έργων επέκτασης – βελτίωσης (Προγραμματικό Σχέδιο) λιμένα Ζακύνθου».

Διαδικασία « Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εμπορικής – Ξενοδοχειακής – Τεχνικής – Βιοτεχνικής Εταιρείας ιδιοκτησίας « Κόκλα Α.Ε.» με επωνυμία ̈ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ̈ κατηγορίας 3*** αστέρων, δυναμικότητας 146 κλινών, που βρίσκεται εντός γηπέδου Ε: 10.189,86 τ.μ. στη θέση « Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε.Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης της την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.»

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας SAINT GEORGE PALACE κατηγορίας 4* δυναμικότητας 212 κλινών με φορέα δραστηριότητας την εταιρεία ΔΗΜΑΝΤΙ ΑΕ, εντός γηπέδου Ε:10.139,85 Τ.Μ. στη θέση Άγιος Γεώργιος, Τοπικής Κοινότητας Πάγων, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας.

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδος CORFU RESIDENCE κατηγορίας 4* με φορέα δραστηριότητας την CORFU VACATION CLUB ΕΠΕ δυναμικότητας 173 κλινών, εντός γηπέδου Ε: 4.665 Τ.Μ. στη θέση Γλυφά οικισμού Νησακίου Συνιών, Δήμου Κέρκυρας.

Διαδικασία « Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εμπορικής – Ξενοδοχειακής – Τεχνικής – Βιοτεχνικής Εταιρείας ιδιοκτησίας « Κόκλα Α.Ε.» με επωνυμία ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ κατηγορίας 3*** αστέρων, δυναμικότητας 146 κλινών, που βρίσκεται εντός γηπέδου Ε: 10.189,86 τ.μ. στη θέση « Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε.Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.