Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υποέργων Τηλέμαχου

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των υποέργων 3 και 10 της παραπάνω πράξης.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων υποέργων, σας παραπέμπουμε στο σχετικό αρχείο «τεχνικές προδιαγραφές» (.pdf, ~400KB). περισσότερα . . .

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2019

Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019».
Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη αξιοποιώντας παράλληλα το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα. περισσότερα . . .

Διαβούλευση για τη Β1 φάση αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΠΧΣΑΑ)

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή πολίτη το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

περισσότερα . . .

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των POMA στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θέτει σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν, το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των POMA στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ».

περισσότερα . . .

Περιφερειακή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς (Δήμους, Ιερές Μητροπόλεις, Φορείς εκπροσώπησης και δομές υποστήριξης Ευάλωτων – Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής για τη αντιμετώπιση της Φτώχειας και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό».

περισσότερα . . .

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση κοινωνικών συμπράξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή»