Πληρωμή Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων Π.Ε. Κέρκυρας, για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Ημερομηνία: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –
Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 θα πραγματοποιηθεί την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Σαμάρα 13,
Κέρκυρα – Τηλ. 2661362198 & 2661362300 – Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ναούμ
Γεώργιος & Σαμουργιαννάκη Αμαλία).περισσότερα . . .

Αναμονές Ειδικευόμενων Ιατρών Νοσοκομείων Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1 Μέσα 2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 4 ΚΕΝΕΣ   ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Έχοντας υπόψη: 1. τον Ν.4509/2017 «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 201/Τ.Α΄/22-12-2017) άρθρο 64 2. την αριθμ. 11247/28-12-2012 ΦΕΚ (3465/Τ.Β΄) Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό της Χώρας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2890/20-3-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 630/Τ .Β΄) 3. τον Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ. Α΄) 4. Την αρ. 276433/2017 Απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 4083/Τ.Β΄/23-11-2017)περισσότερα . . .

Κενές θέσεις φαρμακείων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατά την 31-12-2017

Αναφορικά με το θέμα, σας παραπέμπουμε στην δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ 6ΡΣ57ΛΕ-ΨΕ6.

Αναμονές Ειδικευόμενων Ιατρών Νοσοκομείων Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1          Μέσα 2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

{ Εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης }

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας

Προκειμένου να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας για την τριετία 2018-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920, με την εκλογή τριών πολιτών ως μελών, μονίμων κατοίκων Αργοστολίου, καταγόμενων ανά ενός από τις επαρχίες Κραναίας, Πάλλης και Σάμης,περισσότερα . . .