Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου παραθερισμού 3*** δυναμικότητας 156 κλίνες σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 15.197,14 τ.μ. m² με διακριτικό τίτλο «AVALON HOTEL», που ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η με Α/Α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και βρίσκεται στη θέση Σταυρός – Τ.Κ. Μπόχαλης – Δ.Ε. Ζακυνθίων – Ν. Ζακύνθου – Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό τριάντα επτά χιλιάδες τρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα εννέα λεπτά (37.369,19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2017

Επαναληπτική Προσκληση Ενδιαφέροντος για παροχη προμηθειων/υπηρεσιών στα πλαισια συνδιοργανωσης με αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:
1.Την υπ΄αριθ. 4-8/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. «Συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ» της ΠΕ Ζακύνθου με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ».
2.Το υπ΄αριθ.62112/11684/21-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το υπ΄αριθ.62638/11804/24-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου με το οποίο τροποποιείται το τεχνικό δελτίο της συνδιοργάνωσης όσων αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
4.Το γεγονός ότι μέχρι τις 24-7-2017 υποβλήθηκαν προσφορές για: α.Εκτύπωση Αφισών, β.Κατασκευή Σκηνικών σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 62127/11685/21-7-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
συνδιοργανώνει με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» την θεατρική παράσταση «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ» στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στις 3-8-2017.περισσότερα . . .

Επαναληπτική Προσκληση Ενδιαφέροντος για παροχη προμηθειων/υπηρεσιών στα πλαισια συνδιοργανωσης με την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:
1.Την υπ΄αριθ. 4-9/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. «Συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «ΤΡΕΙΣ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ» της ΠΕ Ζακύνθου με την θεατρική σκηνή Ζακύνθου».
2.Το υπ΄αριθ.61519/11606/19-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το υπ΄αριθ.62693/11822/24-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου με το οποίο τροποποιείται το τεχνικό δελτίο της συνδιοργάνωσης όσων αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
4.Το γεγονός ότι μέχρι την Δευτέρα 24-7-2017 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά σχετικά με την υπ΄αριθ.61608/11610/21-7-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.περισσότερα . . .

Πυκνώνουν και οι αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού προς τα Ιόνια Νησιά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θέλει να ευχαριστήσει τη Διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Sky Express και συγκεκριμένα τους κ.κ. Θεόδωρο Κροκίδα  και Γιάννη Λιδάκη, Πρόεδρο Δ.Σ και Εμπορικό Δ/ντή αντίστοιχα, για την αποτελεσματική συνεργασία.

Πέραν του ότι η ήδη υπάρχουσα γραμμή ΑΘΗΝΑ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ  επαυξάνεται στις χειμερινές πτήσεις (01/11/2017-31/03-2018), ανακοινώθηκε και η σύνδεση ΑΘΗΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ με δυο πτήσεις την ημέρα.περισσότερα . . .

Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

  1. Την 19-3/2017 απόφαση έγκρισης προγράμματος προμηθειών έτους 2017.
  2. Tο υπ΄αριθμ 59136/11191/13-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου.
  3. Την υπ΄αριθ. 59572/11239/14-7-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 18-7-2017 και ώρα 09:00πμ.
  4. Το γεγονός ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της υπ΄αριθ. 59572/11239/14-7-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης ενός κλιματιστικού μηχανήματος νέας τεχνολογίας ,δυναμικότητας 12.000 btu, τύπου inverter για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας .περισσότερα . . .

Προσκληση Ενδιαφέροντος για παροχη προμηθειων/υπηρεσιών στα πλαισια συνδιοργανωσης με αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:
1.Την υπ΄αριθ. 4-8/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. «Συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ» της ΠΕ Ζακύνθου με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ».
2.Το υπ΄αριθ.62112/11684/21-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το από 11-5-2017 τεχνικό δελτίο του φορέα.περισσότερα . . .

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για τη λατομική περιοχή ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ, στο Τ.Κ. Πυργίου της Δ.Ε. Σάμης, Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21268/2-5-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ο καθορισμός λατομικής περιοχής στην τοποθεσία “Άλωνο – Τσακαρισιάνο” Τ.Κ. Πυργίου Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφαλλονιάς, όπως αυτός περιγράφεται στο Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση, διότι από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου που διενεργήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της  ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο δεν αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2220006 «Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος».περισσότερα . . .