1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολ. έτους 2018-2019 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΧΡ7ΛΕ-ΧΓΔ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004151364 2018-12-07 περισσότερα . . .

Δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί η προσφορά της Kefalonias Lines στα νησιά μας

Δεν μου ήταν καθόλου αναγκαίο το να αφήσω να περάσει ο χρόνος για να «καθίσει η σκόνη», όπως συνηθίζεται να λέγεται, για την σύνταξη του παρόντος, εννοώντας τον χρόνο που μεσολάβησε από την αναστολή των δρομολογίων της ακτοπλοϊκής εταιρείας «Kefalonian Lines», προς και από τα νησιά μας (Κεφαλονιά, Ιθάκη, και Ζάκυνθο), έως σήμερα. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν.4412/2016) για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τα ΤΜΗΜΑ 2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT MATRIX, ΤΜΗΜΑ 5: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αριθ. οικ. 90251/13889/11-10-2018 Διακήρυξης)

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 681Β7ΛΕ-ΞΝΣ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004130468 2018-12-05

και η Διακήρυξη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  περισσότερα . . .

Ενημέρωση Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει το κοινό ότι, από τη Δευτέρα 10.12.2018 μέχρι και την Παρασκευή 28.12.2018, η Υπηρεσία θα είναι ανοικτή για το κοινό μόνο κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Τις υπόλοιπες ημέρες θα είναι κλειστή, προκειμένου να διεκπεραιωθούν εκκρεμείς υποθέσεις πολιτών, για άδειες οδήγησης, που έχουν συσσωρευτεί λόγω έλλειψης υπαλλήλων. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού & Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης Εισόδου/Εξόδου Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€)συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2018-2019 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς, ενημερώνει τους αμπελουργούς, ότι η ημερομηνία υποβολής ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ θα λήξει την 15η Δεκεμβρίου 2018 αντί την 15η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, οι δηλώσεις παραγωγής οίνου που έχουν κανονιστική καταληκτική προθεσμία 15-01-2019. περισσότερα . . .

Εφημερεύοντα φαρμακεία Αργοστολίου και Ληξουρίου μηνός Δεκεμβρίου 2018

Διατίθενται οι επί του θέματος πίνακες με τα εφημερεύοντα φαρμακεία Αργοστολίου (.pdf, ~347kb) & Ληξουρίου (.pdf, ~392kb) .

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Απογραφή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δικαιούχων Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών μεταμοσχευμένων Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων, να προσέλθουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οδός   Μομφεράτου 30  στο Αργοστόλι, από 01.12.2018 έως 31.12.2018 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.

Όσοι εκ των δικαιούχων αδυνατούν  αυτοπρoσώπως  να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, μπορούν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

1)    Δεν λαμβάνω το Διατροφικό Επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

2)    Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι ……………………

3)    Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας. περισσότερα . . .