4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ42Μ7ΛΕ-21Ψ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 16PROC002542926 2018-01-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υφιστάμενου ξενοδοχείου ΔΕΜΠΟΝΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ART HOTEL DEBONOS» ΚΑΤΗΓΟΡΊΑς 4****, δυναμικότητας 151 κλίνες, σε γήπεδο εκτός ορίων συνολικού εμβαδού 300062.41 τμ, και συνολικού εμβαδού 174.66 τμ εντός ορίων οικισμού στην περιοχή «ΣΑΟΥΛΗ» Δ.Δ. Γορβιών, Δ.Ε. Κερκυραίων, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας της «ΔΕΜΠΟΝΟΣ ΑΞΤΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Έγκριση Περιβαλλονικών όρων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων JET – A1 ιδιοκτησίας BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π. στα Γουβιά, Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διαδικασία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου δραστηριότητας: «Μετεγκατάσταση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση «Όρμος Γλύκα», Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Συνολικής έκτασης (20) είκοσι στρεμμάτων και δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών Ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας «TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.ΠΕ.Π.Ε»

ΑΣΕΠ: Έκδοση της Προκήρυξης 5Ε/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1. ΚΑΙ 4.1.3 «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020