Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης των εταίρων του Passage στην Κέρκυρα

P1060569

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, οι εργασίες της Συνάντησης των Εταίρων του έργου «PASSAGEPublicAuthoritieSSupportinglowcArbonGrowthinEuropeanmaritimeborderregions» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος «INTERREGEUROPE 2014-2020″, μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Ιταλίας, Αλβανίας, και Ελλάδας και τη συμμετοχή ένδεκα εταίρων.

περισσότερα . . .

INTERREG EUROPE – PASSAGE project

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG EUROPE

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3: Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς

ΣΤΟΧΟΣ: 3.1: Βελτίωση των οικονομικών πολιτικών χαμηλών εκπομπών ρύπων

ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ: Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PASSAGE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ:1.933.207,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:101.289,00 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. περισσότερα . . .

INTERREG EUROPE

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ INTERREG EUROPE

Το Interreg Europe συμβάλλει ώστε οι περιφερειακές και γενικά οι τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές. Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον και δίνοντας ευκαιρίες για διάχυση των λύσεων, στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνητικές επενδύσεις, η καινοτομία και οι προσπάθειες εφαρμογής τους οδηγούν σε ολοκληρωμένα και βιώσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες και τις περιοχές τους. περισσότερα . . .