ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.843,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5η (V) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δύο τύπων), προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 73ΚΔ7ΛΕ-Ξ4Ω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Aνοιχτός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΩΞ7ΛΕ-Μ6Β
και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002267207 2017-11-20.

4η (ΙV) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η πρόσκληση διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61ΥΘ7ΛΕ-ΜΡ5, καθώς & στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις-Διακηρύξεις) με ΑΔΑΜ 17PROC002267100 (ο αριθμός της Πρόσκλησης στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ είναι ο α/α: 50085).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΠΤΞ7ΛΕ-ΣΨΩ