Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΟ(2) ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας με προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη με ΑΔΑ: 6Λ157ΛΕ-Δ9Κ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προσκληση Ενδιαφέροντος για παροχη προμηθειων/υπηρεσιών στα πλαισια συνδιοργανωσης της ΠΕ Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου της εκδήλωσης Γιορτής της μαύρης σταφίδας στις 19-8-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθ. 4-7/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. σχετικά με την Συνδιοργάνωση της ΠΕ Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου της εκδήλωσης Γιορτής της μαύρης σταφίδας στις 19-8-2017.
2.Το υπ΄αριθ.63514/12000/26-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το από 25-7-2017 τεχνικό δελτίο του φορέα.
συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου την εκδήλωση την Γιορτής της μαύρης σταφίδας στις 19-8-2017στην πλατεία Σαρακινάδου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνδιοργάνωσης, η Π.Ε Ζακύνθου πρόκειται να αναθέσει, την παροχή των κάτωθι προμηθειών/υπηρεσιών.περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης δύο (2) υδατοδρομίων στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ανακοινώθηκε η απόφαση διεξαγωγής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης δύο (2) υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή.περισσότερα . . .

Διαγωνισμός έργου: Συντήρηση & ανακατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς

Διατίθενται τα τεύχη δημοπράτησης & λοιπά σχετικά έγγραφα & αρχεία του έργου του θέματος, κάνοντας κλικ εδώ.

 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό τριάντα επτά χιλιάδες τρακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα εννέα λεπτά (37.369,19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2017

Επαναληπτική Προσκληση Ενδιαφέροντος για παροχη προμηθειων/υπηρεσιών στα πλαισια συνδιοργανωσης με αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:
1.Την υπ΄αριθ. 4-8/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. «Συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ» της ΠΕ Ζακύνθου με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ».
2.Το υπ΄αριθ.62112/11684/21-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το υπ΄αριθ.62638/11804/24-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου με το οποίο τροποποιείται το τεχνικό δελτίο της συνδιοργάνωσης όσων αφορά την ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
4.Το γεγονός ότι μέχρι τις 24-7-2017 υποβλήθηκαν προσφορές για: α.Εκτύπωση Αφισών, β.Κατασκευή Σκηνικών σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 62127/11685/21-7-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
συνδιοργανώνει με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» την θεατρική παράσταση «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ» στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στις 3-8-2017.περισσότερα . . .