1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 62Β17ΛΕ-Υ6Α και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002094432 2017-10-16.

Ανοικτός Επαναληπτικός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΟ(2) ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ στην Π.Ε. Λευκάδας με προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002074549 2017-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100»

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β” ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ζάκυνθος    27/9/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             Αρ. πρωτ.: 51678/9828
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα
Τηλ: 2695360337περισσότερα . . .

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) με προϋπολογισμό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (54.999,34 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017