Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΒΘΤ7ΛΕ-ΜΦΤ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003847668 2018-10-16
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77395 περισσότερα . . .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η περίληψη της διακήρυξης διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 640Ξ7ΛΕ-ΡΞ1.

Επίσης, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με βάση μόνο το κριτήριο ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77458.

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σας παραπέμπουμε στην επί του θέματος δημοσιευμένη προκήρυξη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΜ957ΛΕ-Ε96.

{ εκ του ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ } περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κέρκυρας

1η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2018-2019

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΧΝΧ7ΛΕ-0ΕΡ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003826786 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

εκ του ΤΜ. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ του χώρου φύλαξης των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Λευκάδας προϋπολογισμού 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ8Ρ7ΛΕ-0Β2 και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824708 2018-10-11
Μπορείτε να κατεβάσετε το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με προϋπολογισμό 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7Ζ9Σ7ΛΕ-ΕΛΟ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περισσότερα . . .

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 77075, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»