ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ κατά το έτος 2017

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω9Ι27ΛΕ-0Ω5

ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΔ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ακολουθούν η Διακήρυξη και συνημμένα

περισσότερα . . .

ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΤΕΥΔ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ακολουθούν η Διακήρυξη και συνημμένα

περισσότερα . . .

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου.

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν την 19-3/2017 απόφαση έγκρισης προγράμματος προμηθειών έτους 2017 και το υπ΄αριθμ 48170/9196/13-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου , θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού γραφείων .περισσότερα . . .

Παραγγελία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας ου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00€ (Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης (Προκήρυξη έργου)  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : 7ΑΕΦ7ΛΕ-225 και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001545241.περισσότερα . . .

Παραγγελία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00€ (Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)

Παραγγελία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00€ (Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΠΕ Ζακυνθου

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των κάτωθι  εργασιών συντήρησης κτιρίων της ΠΕΖ για το έτος 2017 σύμφωνα με το υπ΄αριθ.45798/8788 /6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.ΕΖ.περισσότερα . . .

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠ7Λ7ΛΕ-ΡΩΠ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC001532706 2017-06-14