Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Π.Ι.Ν

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό δεκατρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (13.120,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017

περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ για το έτος 2017 με προϋπολογισμό 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΘΡΡ7ΛΕ-1ΣΛ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006059394 2017-04-11

Η ορθή επανάληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006069756 2017-04-13

( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το άρθρο 7 «Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των Προσφορών»).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Διαγωνισμός Έργου για το Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης

Η περίληψη διακήρυξης του έργου είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ5Ζ17ΛΕ-Η7Ω (ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & σε αντικατάσταση της προηγούμενης περίληψης διακήρυξης με ΑΔΑ 97Π97ΛΕ-3Φ9).

Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με το έργο του θέματος έγγραφα (αρχείο .zip ~14.9MB) καθώς και η Τεχνική Μελέτη του έργου (αρχείο .zip ~38.1Mb).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 19-4-2017 έγινε εκ νέου ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να είναι πιο πλήρης (να περιλαμβάνει πλέον και την Προκήρυξη Σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στο Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ) και να συνδέεται με το σωστό εγκεκριμένο αίτημα. Η διακήρυξη έλαβε νέο ΑΔΑΜ 17PROC006079731 και προστέθηκε στο αρχείο των αναρτημένων τευχών δημοπράτησης αντικαθιστώντας την προηγούμενη.

περισσότερα . . .

Δημοσίευση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € με το ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΘΕ7ΛΕ-ΘΘΡ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006016531 2017-04-04

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ για τον 7ο Πράσινο Ημιμαραθώνιο Λευκάδας

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω1ΡΤ7ΛΕ-ΚΑΚ

:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ης Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ης Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Μαϊου  2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ : 7ΗΡΓ7ΛΕ-Θ3Κ, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC006014303

 

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

περισσότερα . . .