ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΙΑΜΟΝΗ 100 ΑΤΟΜΩΝ (50 ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ) στην ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συμμετέχοντες στους 7ους ΙΟΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω3Μ97ΛΕ-ΦΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΙΠΝΟΥ 100 ΑΤΟΜΩΝ στην ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συμμετέχοντες στους 7ους ΙΟΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61ΑΠ7ΛΕ-8ΜΛ

∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2017

Ανοικτός ηλεκτρονικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΦ87ΛΕ-7ΩΠ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006170597 2017-05-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης