Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού: περίληψη διακήρυξης & διακήρυξη (ΤΕΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19/01/2017)

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού», με προϋπολογισμό 319.761,29 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό εργασιών 186.976,31 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 257.872,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

περισσότερα . . .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλo: << Μελέτη για την επικαιροποίηση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης για τον Αγροδιατροφικό τομέα της Π.Ι.Ν. >>, στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΠ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 (με τη διαδικασία μέσω καταλόγου και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr)

Δημοσίευση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ του Νομού Λευκάδας», προϋπολογισμού 31.847,19 € με ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΕ77ΛΕ-ΘΟΡ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  16PROC005574746 2016-12-14

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο που αφορά το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, στο Δημόσιο Τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α΄205) προκηρύσσει, για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και το Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Ληξουρίου, τις κάτωθι θέσεις εργασίας, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (12).

Α/Α Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3 « ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
5 « ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
6 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
7 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
8 « ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
9 Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
10 « ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
11 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
12 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
13 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
14 ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από 12.12.2016 έως και 22.12.2016.

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΜ2Α7ΛΕ-Θ6Θ, καθώς &

στο σύστημα ΚΗΜΔΣ (Αναζήτηση –> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ  16PROC005540696

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων κατάλληλων για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ περίληψη με ΑΔΑ Ω9ΥΟ7ΛΕ-0Β1.

περισσότερα . . .

4η (IV) πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχολικού έτους 2016-2017

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2016 ή την ολοκλήρωση του επαναληπτικού ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ πρόσκληση με ΑΔΑ 7ΥΛΕ7ΛΕ-ΞΗΟ, καθώς & στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 16PROC005511392.

περισσότερα . . .

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄

Πρακτικό της από 14-11-2016 συνεδρίασης της επιτροπής επεξεργασίας και κατάταξης των αιτήσεων των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 832/03-08-2016, υπ. αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 ανακοίνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παρακολούθηση της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που εκτελεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Με την επισήμανση ότι η 10ημερη προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων αρχίζει σήμερα,  23-11-2016)