Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΕ77ΛΕ-ΘΟΡ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  16PROC005574746 2016-12-14