Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.6.2017 ή την ολοκλήρωση του επαναληπτικού ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο & διαθέσιμο στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΦ2Ρ7ΛΕ-0ΒΑ, καθώς & στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 17PROC005777453.