Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11ης Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ 12ης Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ»,  Π/Υ: 150.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 Απριλίου 2017.

Η Περίληψη Διακήρυξης  είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη  στο σύστημα Διαύγεια  με ΑΔΑ :6ΕΓΑ7ΛΕ-ΜΝΒ, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ: 17PROC005934338

 

Σας παραπέμπουμε επίσης στο κάτωθι αρχείο:

  1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147).