Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΘΡΡ7ΛΕ-1ΣΛ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006059394 2017-04-11

Η ορθή επανάληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006069756 2017-04-13

( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το άρθρο 7 «Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των Προσφορών»).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης