Κατόπιν υπογραφής της από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, δημοσιεύθηκε & διατίθεται η σχετική απόφαση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨ227ΛΕ-ΒΟ4.