Προμήθεια κλιματιστικής συσκευής για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου