Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 64ΜΥ7ΛΕ-ΜΤΡ