Περισσότερες πληροφορίες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΔΟΜ7ΛΕ-6ΤΟ απόφαση, καθώς & στα σχετικά με την άδεια του θέματος λοιπά έγγραφα – αρχεία.