Σας ενημερώνουμε για τον διεθνή διαγωνισμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ΥΠΠΟΑ, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στο ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/).

Η περίληψη του διαγωνισμού διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Θ1Ι4653Π4-3ΘΗ.

Η σελίδα του ΥΠΠΟΑ, στην οποία δημοσιεύτηκε το τεύχος του διαγωνισμού για τη μίσθωση γερανών στη Δωδώνη είναι στη δ/νση http://www.culture.gr/el/information/SitePages/viewcontest.aspx?documentID=59390.