Πληροφορίες επί του θέματος περιέχονται στη δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ Ω7ΑΘ7ΛΕ-ΧΟΨ.