Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ42Μ7ΛΕ-21Ψ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 16PROC002542926 2018-01-12