Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών & συναφών υλικών (CPV: 30231310-3 Επίπεδες Οθόνες, 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 38520000-6 Σαρωτές, 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές, 30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, 30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες, στην δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΥΞΒ7ΛΕ-1Λ5, καθώς & στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (Κατάλογος Προκηρύξεων – Διακηρύξεων) με ΑΔΑΜ 18PROC002747466.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.