Κατόπιν της δημοσίευσης του ΦΕΚ 4819 Β΄/29.12.2017 περί θέσπισης παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2018 στην Π.Ε. Ιθάκης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Γεωργίου Γράτσου στο Βαθύ Ιθάκης. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης έως την Τρίτη 22.05.2018 και ώρα 11:00 π.μ..

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες, στην δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ πρόσκληση με ΑΔΑ 7ΑΒΘ7ΛΕ-5Θ0.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.