Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 60.740,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε δεκαεπτά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά ανά τμήμα της σύμβασης όχι όμως εναλλακτικές προσφορές.

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.