Επαναληπτικός Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων έτους 2018. , Π/Υ: 24.995,01€ (με το Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.
Η Περίληψη Διακήρυξης και η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ : 78ΛΡ7ΛΕ-ΟΘΡ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003231799.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.