ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθμ 26-3/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2.Το υπ΄αριθμ 41493/8251/14-5-2018 έγγραφο του Tμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών ΄Εργων Π.Ε Ζακύνθου για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων .
3.Την υπ΄αριθμ 419-23/16-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και η ,αποξήλωση και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων.
4.Την από 45670/9071/24-5-2018 ,ΑΔΑ ΨΨ6Τ7ΛΕ-Ν31,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 01712.00.001, ποσού 1000,00€.
5.Την από 45668/9070/24-5-2018 ,ΑΔΑ Ω5ΔΦ7ΛΕ-23Ο,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 085100.001, ποσού 124,00€.
6.Την από 51153/9994/6-6-2018 ,ΑΔΑ 6Φ267ΛΕ-Τ5Υ,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 085100.001, ποσού 124,00€.
7.Την υπ΄αριθμ 41893/8370/4-6-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

θα συγκεντρώσει προσφορές για:

- την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος τύπου split 12000 btu ,inverter στο Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Ζακύνθου
-
- την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος τύπου split 12000 btu ,inverter στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών ΠΕ Ζακύνθου.

- Την αποξήλωση παλαιών και τοποθέτησης νέων κλιματιστικών μονάδων .

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Τετάρτη 13-6-2018 και ώρα 10.00 π.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών ή για τμήμα αυτών. Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2018 Ειδικό Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 1712.00.001 συνολικού ποσού 1000,00 € και ΚΑΕ 085100001,ποσού 248,00 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ,θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www. pin. gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.