ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθμ 26-3/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2..Το υπ΄αριθμ 30016/5778/4-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου για την έγκριση δαπάνης εργασιών συντήρησης 60 κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου και την αποξήλωση μιάς παλαιάς και τοποθέτησης νέας κλιματιστικής στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών ΠΕ Ζακύνθου.
3. Την από 51152/9993/11-6-2018,ΑΔΑ ΩΙΥΘ7ΛΕ-ΨΛΞ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0851.00.001, ποσού 1860,00€.
4.Την υπ΄αριθμ 482-26/5-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εξήντα(60) κλιματιστικών μονάδων .

θα συγκεντρώσει προσφορές για την συντήρηση εξήντα(60) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου και συγκεκριμένα για τα εξής:

• Καθαρισμό και απολύμανση των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό αντιμικροβιακής δράσης.
• Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.
• Ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής ψυκτικού υγρού.
• Λίπανση των κινητών μερών.
• Έλεγχο της ηλεκτρολογικής λειτουργίας με την διενέργεια και αμπερομέτρησης.
• Συμπλήρωση των μηχανημάτων με ψυκτικό υγρό στην περίπτωση που απαιτείται.
• Έλεγχος εξωτερικών μονάδων

α/α Θέση Τεμάχια
1 Διοικητήριο 44
2 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Μικρό Διοικητήριο – ΚΤΕΟ) 10
4 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
5 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Δρόμος Αεροδρομίου 4
ΣΥΝΟΛΟ 60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Παρασκευή 15-6-2018 και ώρα 13.00 μ.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών . Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2018 Ειδικού Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.001 , ενδεικτικού προυπολογιζόμενου ποσού 1860,00 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου , θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www. pin. gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.