Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΧΡ7ΛΕ-ΧΓΔ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004151364 2018-12-07

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.