Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τους Αντιπεριφερειάρχες.