Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας συστήνεται στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας προκειμένου να εκπροσωπείται η αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.