Αποσπάσματα από το αριθμ. 13/01-04-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφασης 275-13/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 12oυ/24-03-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. Απόφασης 276-13/01-04-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. Απόφασης 277-13/01-04-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. περισσότερα . . .