Αποσπάσματα από το αριθμ. 9/28-02-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 177-09/28-02-2019
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προυπολογισμού 54.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 8/27-02-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 155-08/27-02-2019
Επικύρωση του 7oυ/20-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 156-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 157-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. περισσότερα . . .