Αποσπάσματα από το αριθμ. 41/02-10-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων41/16-09-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .