Αποσπάσματα από το αριθμ. 8/27-02-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 155-08/27-02-2019
Επικύρωση του 7oυ/20-02-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 156-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 157-08/27-02-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. περισσότερα . . .