Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 187,5 τόνων, στη θέση Νήσος Πεταλάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας « ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση Όρμος Σκρόφα, Νήσου Οξειάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας- Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας «ΔΟΤΩ Α.Β.Ε.Ε.».

Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας με τίτλο: «Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση «Όρμος Οξειάς», Νήσου Οξειάς, Εχινάδων νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας- Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα- οικίσκος), ιδιοκτησίας εταιρείας «ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.»

Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, (ΑΕΚΚ)», στο χώρο του ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ̈Καβάλος ̈, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Για πληροφορίες επί του θέματος, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθώς & την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. περισσότερα . . .

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία, σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 56843,29 τ.μ. : α) ιχθυογεννητικού σταθμού ετήσιας δυναμικότητας 5000000 ιχθυδίων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, β) συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, γ) τριών γεωτρήσεων και δ) έργων υποδομής εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας στη θέση « Σαμόλι Κουβαλάτων», Δ.Ε. Παλλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την εταιρεία « ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.»

Διαβίβαση τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου/ δραστηριότητας: « Εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων καθώς και τη διόρθωση των συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ 87 ́ των κορυφών του θαλάσσιου πάρκου, ιδιοκτησίας « Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.» σε θαλάσσια έκταση (15) δεκαπέντε στρεμμάτων και δυναμικότητας 190 τόνων/ετησίως, στη θέση « Κουρουκλάτα» Κόλπου Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλονιάς».

Διαβίβαση φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου ξενοδοχείου ̈SAN NIKOLAS RESORT HOTEL ̈, κλασικού τύπου 4**** αστέρων, δυναμικότητας 52 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 6783,41 τ.μ. στην θέση « Σκαλες» εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού « Μικρού Γιαλού», Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ – Σ. ΑΡΜΑΤΑ Ο.Ε.

Διαδικασία « Τροποποίηση – Παράταση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λευκάδας και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Διάθεσης των λυμάτων».

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΑΙΝΟΣ», του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησής της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ. Γ. ΓΠΙΝ» και της ανανέωσης τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 180937/14-09-2017 ΑΕΠΟ ΑΔΠΔΕ Ιονίου.