ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.

Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και μετατόπιση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση <<Ακρωτήρι Άσπρο>> Νήσου Πεταλά, Ε- χινάδων Νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της εται- ρείας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.