Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου/δραστηριότητας ̈Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20973/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα δεκαπέντε (15) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά εξήντα(60) στρεμμάτων και δυναμικότητας 570 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Κόκκινος Βράχος>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς ̈

Μελέτη Ανανέωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: <<Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20120/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα είκοσι (20) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά ογδόντα (80) στρεμμάτων και δυναμικότητας 690 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Λιβάδι>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς >>

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας <<ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ>> ιδιοκτησίας της εταιρείας <<ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑΔΗ Ο.Ε.>> που βρίσκεται στη θέση <<ΛΙΒΑΣ>> Δ.Δ. ΓΥΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ. >>

Μελέτη Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του εργου/δραστηριότητας: <<ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ>> που βρίσκεται στη θέση <<ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ>> Δ.Δ. ΓΥΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ με φορέα υλοποίησης τον <<ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ>>

Απόφαση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 3896/1828/23-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου <<Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας>>, και της τροποποίησης της 28534/28-2-2019 Απόφασης μας με (ΑΔΑ :6ΠΚ8Ρ1Φ-10Φ), λόγω εγκατάστασης εξοπλισμού και λειτουργία σειραδιών κομποστοποιήσης βιοαποβλήτων για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την υλοποίηση της ΜΟΠΑΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΑΚΤΗ ΑΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΒΛΟΝΤΟΣ>> Δ.Δ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ -Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ