Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και μετατόπιση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση <<Ακρωτήρι Άσπρο>> Νήσου Πεταλά, Ε- χινάδων Νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της εται- ρείας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.

Απόψεις επί της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Προστασία- Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης και Ανάδειξη Υγρότοπου μέσω της κατασκευής πεζοδρομίου παρά την οδό πρόσβασης στην Μαρίνα των Γουβιών».

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.10417/4950/22-10-2013 ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 92MW>> ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΤΚ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ Δ.ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υποστηρικτικών Μελετών βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένος Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών. Μέρος Α: Βελτίωση Λιμένος Αγ.Νικολάου Βολιμών

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου/δραστηριότητας ̈Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20973/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα δεκαπέντε (15) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά εξήντα(60) στρεμμάτων και δυναμικότητας 570 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Κόκκινος Βράχος>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς ̈

Μελέτη Ανανέωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: <<Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20120/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα είκοσι (20) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά ογδόντα (80) στρεμμάτων και δυναμικότητας 690 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Λιβάδι>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς >>