Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου : “Λιμένας Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας , Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δημοσιοποίηση για την ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 74.170,673τ.μ.» ιδιοκτησίας της εταιρείας “Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε”

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας: «Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας ΚΕ.ΤΕ.Κ. ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ Ο.Ε που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΑΚΑΣ » ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ στη Δημοτική Ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς

Δημοσιοποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου:« Επέκταση της λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας « THE OLIVAR SUITES», κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 301 κλινών, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 28.005,42 τ.μ. στη θέση Μεσογγή , Δ.Ε Μελιτειέων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα διαχείρισης την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α.Ε », που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2008355329.

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου /δραστηριότητας: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 1912225024, για γνωμοδότηση

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου /δραστηριότητας: « Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ. 3118/1458/03.04.2014 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αρ. πρωτ. 255612/13.12.2018 απόφαση , υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού ετήσειας δυναμικότητας 5.000.000 θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, μονάδας συσκευασίας, επεξεργασίας και μεταποίησης νωπών αλιευμάτων και λοιπών χερσαίων υποδομών στη θέση «Σαμόλι», Δ.Ε Παλικής, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαληνίας, με φορέα την εταιρεία « Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε », για γνωμοδότηση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΥΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΑΚΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημοσιοποίηση της με αρ.πρωτ. 228129/21-12-2020 απόφασης ανανέωσης και τροποποίησης της με α.π 87403/16-03-2001 Κ.Υ.Α ΥΠΕΧΩΔΕ –ΕΟΤ και της με α.π 19228πε/31-08-2011 Ανανέωσης –Τροποποίησης απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων τουριστική εγκατάστασης ξενοδοχείου και bungalows 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 222 κλινών εντός γηπέδου εμβαδού 22330,92 τ.μ. στη θέση «Λούρος» του Τ.Δ Καλαμακίου Δήμου Ζακύνθου ιδιοκτησίας : ΛΙΜΝΗ ΜΑΚΡΗ ΕΞΤΑΕ.

Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:« ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ»που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο( ΗΠΜ)με περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ 2010381412), για γνωμοδότηση.