Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υποστηρικτικών Μελετών βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένος Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών. Μέρος Α: Βελτίωση Λιμένος Αγ.Νικολάου Βολιμών

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου/δραστηριότητας ̈Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20973/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα δεκαπέντε (15) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά εξήντα(60) στρεμμάτων και δυναμικότητας 570 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Κόκκινος Βράχος>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς ̈

Μελέτη Ανανέωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: <<Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20120/30.11.2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν., υφιστάμενης πλωτής μονάδας αποτελούμενης από 4 πάρκα είκοσι (20) στρεμμάτων έκαστο, συνολικά ογδόντα (80) στρεμμάτων και δυναμικότητας 690 τόνων/ετησίως, λόγω απλής μετατόπισης και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση <<Λιβάδι>>, Κόλπου Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς >>

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας <<ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ>> ιδιοκτησίας της εταιρείας <<ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑΔΗ Ο.Ε.>> που βρίσκεται στη θέση <<ΛΙΒΑΣ>> Δ.Δ. ΓΥΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ. >>

Μελέτη Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του εργου/δραστηριότητας: <<ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ>> που βρίσκεται στη θέση <<ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ>> Δ.Δ. ΓΥΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ, του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ με φορέα υλοποίησης τον <<ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ>>

Απόφαση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 3896/1828/23-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου <<Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας>>, και της τροποποίησης της 28534/28-2-2019 Απόφασης μας με (ΑΔΑ :6ΠΚ8Ρ1Φ-10Φ), λόγω εγκατάστασης εξοπλισμού και λειτουργία σειραδιών κομποστοποιήσης βιοαποβλήτων για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την υλοποίηση της ΜΟΠΑΚ.