«Ανανέωση-Τροποποίηση –Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ.: 1666/703/03.04.2014 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ελ. & Ι. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την εγκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενης και λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων με το σύστημα των πλωτών Ιχθυοκλωβών, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 40 στρ. και ετήσιας δυναμικότητας 780 τόνων, στην θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Π.Ε. Κερκύρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» ως προς την αλλαγή του σχήματος του θαλάσσιου πάρκου εκτροφής που θα προκύψει από αναδιάταξη των ιχθυοκλωβών με σκοπό την καλύτερη οξυγόνωση τους καθώς και την προσθήκη πλωτής αγκυροβολημένης εξέδρας στις πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας, χωρίς αλλαγή του εμβαδού της συνολικά μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης και χωρίς αλλαγή της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας». —

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ