Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ- ΧΟΡΤΑΤΩΝ- ΜΑΝΑΣΙ- ΝΙΚΟΛΗ ΕΩΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ λόγω του σεισμού της 17-11-2015», με συνολικό προϋπολογισμό 650.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛ5Λ7ΛΕ-ΒΘ0
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006306238 2020-02-18
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87671
περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 90ΛΞ7ΛΕ-4ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006302002  2020-02-17
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87715
περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης:

“ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018”

Π/Υ: 496.440,86€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87432

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 66ΑΕ7ΛΕ-ΟΘΜ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006272697

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006274602

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργων και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ζάκυνθος, 10 Φεβρουαρίου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                 Αρ. περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Καντίνα – Υπαίθριο parking»

Στις 23-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 95969_14786 (2019)/23-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €),

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Καντίνα»

Στις 20-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 107115_16467 (2019)/20-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ),

περισσότερα . . .

ΜΗ Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση “Εκμετάλλευσης Βυτιοφόρου Οχήματος μεταφοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων”

Με την αρ πρωτ. 114955_17751 (2019) /07-01-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις

περισσότερα . . .