Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2020-2021

Εκλογές για την ανάδειξη συνδυασμών στο Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αυλιωτών της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την 30 η Αυγούστου 2020, ημέρα Κυριακή.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19.

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΨΒΥΖ7ΛΕ-ΚΤΜ. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΥΥΞ7ΛΕ-ΙΓΕ περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                  Ζάκυνθος, 28 Ιουλίου 2020
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. : Οικ 54104/9434
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας ”

Πρόγραμμα διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων: του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων (Π.Δ. 113/2012) και της δραστηριότητας εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ’ ειδικότητας (Π.Δ. 108/2013), των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ. νομοθεσία:
1. Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).
2. Τα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197), 113/2012 (ΦΕΚ Α’ 198), 114/2012 (ΦΕΚ Α’ 199), 115/2012 (ΦΕΚ Α’ 200), 1/2013 (ΦΕΚ Α’ 3) και 108/2013 (ΦΕΚ Α’ 141).
3. Οι Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. περισσότερα . . .

∆ημοσίευση των στοιχείων του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.∆.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου .