Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

Με την αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/. . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021

Δείτε την επί του θέματος σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΓ1Υ7ΛΕ-Τ1Η.

Επίσης, διατίθεται προς λήψη & περαιτέρω χρήση το σχετικό έντυπο αίτησης.

{ εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλληνίας } . . . αναλυτικά ⇒

ΑΠΟΦΑΣΗ γνωστοποίησης ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61ΕΨ7ΛΕ-Η0Π

Μπορείτε να κατεβάσετε :

. . . αναλυτικά ⇒

ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η θέση της γυναίκας στη Ελλάδα σύμφωνα με το WEF

H ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), με βάση τον Δείκτη που μετρά την απόσταση ανάμεσα στα δύο φύλα, γνωστό σαν The Global Gender Gap Index, στις κοινωνίες 156 χωρών από όλον τον κόσμο, δείχνει ότι στη χώρα μας πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά σε αυτόν τον τομέα. . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 09 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, με κωδικό MIS 5010951

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο 9 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5010951».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 430.000,00 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 100) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 101) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 102)