ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΑΓΟΔΗΜΟ ΑΓΓΕΛΟΣ_signed περισσότερα . . .

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ATANASOVA ANIELA περισσότερα . . .

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ περισσότερα . . .

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

 

Π/Υ:  300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :  85581

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  6Ο1Υ7ΛΕ-9ΑΧ( ΑΔΑ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757744 ( ΑΔΑΜ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757298 ( ΑΔΑΜ)

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη)  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισήμανση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Δευτέρα 21/10/2019. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

94Ο97ΛΕ-ΧΔ2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ περισσότερα . . .