Σταθερή ανάκαμψη από την ρωσική αγορά

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε με περίπτερο εντός του χώρου του ΕΟΤ στην έκθεση «MIT 2019″, που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Μαρτίου στην Μόσχα.

Τα μηνύματα για τα Ιόνια Νησιά, δείχνουν και για το 2019 σταθερή άνοδο, ιδίως για την Κέρκυρα, ενώ ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από όμορα Κράτη, όπως  της Δημοκρατίας της  Mordovia, κάτι που μας εξέφρασε η οικεία Υφυπουργός Τουρισμού κ.  Marina Zhulina, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί της. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΑΗ7ΛΕ-Μ55

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004656835 2019-03-21 περισσότερα . . .

Συγκέντρωση προσφορών για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ΄αριθμ 19599/3866/12-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                       Ζάκυνθος 12/3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αριθ. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ.10.2018

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ης-10-2018 στην Ζάκυνθο, με διάρκεια σύμβασης έως την 26η-6-2019, ημερομηνία συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος:

  • Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  • Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
  •  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής
  •  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής

 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση) και την απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ έτους 2019 και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια ποτών και σνακ στα πλαίσια διεξαγωγής των Περιφερειακών Συμβουλίων Ιονίων Νήσων έτους 2019 (Περιφερειακοί Σύμβουλοι-Υπηρεσιακοί παράγοντες και λοιποί συμμετέχοντες π.χ. πολίτες/φορείς κλπ), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαβούλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής Ιονίων Νήσων έτους 2018¨9, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019 (άρθρο118 Ν.4412/2016),συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.