ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΕΓΘ7ΛΕ-2ΣΔ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή doc ή σε μορφή  pdf . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.4 και 6.3.1 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 645Π7ΛΕ-Ι8Ρ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC007994869 2021-01-12 . . . αναλυτικά ⇒

Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων”

 

Η πρόσκληση  βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%96%CE%9C4653%CE%A0%CE%93-%CE%A3%CE%A55

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο του καθεστώτος είναι: α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) ορίζεται ως Φορέας Διαχείρισης με αρμοδιότητες τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 62 του Ν. . . . αναλυτικά ⇒

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

  1. 82580/20489/23.10.2020 (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)
  1. 91878/23702/20.11.20 (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)
4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1.
. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨΚΓ7ΛΕ-ΡΤΕ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007951828 2020-12-29 . . . αναλυτικά ⇒