Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020.

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020. περισσότερα . . .

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων: επτά (7) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στην Π.Ε. Λευκάδας δύο (02) ατόμων (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων & ΥΕ Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΣΕ07ΛΕ-7Α3

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση

Η προθεσμία αυτής για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 26-05-2020 έως και 01-06-2020. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 22 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ. : OIK 33829/6008

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

Στις 25 Μαΐου το Θεματικό Εργαστήριο Μεταφοράς Γνώσης (Living Lab) με τίτλο «Διευκόλυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ» της Legacoop Puglia για το έργο INNONETS θα διοργανώσει την πρώτη συνάντηση στη θεματική ενότητα «Βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής στην αγροδιατροφή»

Στις 25 Μαΐου, το Θεματικό Εργαστήριο Μεταφοράς Γνώσης (Living Lab) με τίτλο «Διευκόλυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ» θα διοργανωθεί από την Legacoop Puglia και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 17.30.

Στη θεματική ενότητα «Βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής στην αγροδιατροφή: Από τη χρήση πλαστικών σε οργανικά απόβλητα: ιδέες και πειράματα» οι Carmelo Rollo και Katia De Luca από την Legacoop Puglia, η Caterina De Lucia, από το Πανεπιστήμιο της Foggia, ο Roberto Paladini από τον συνεταιρισμό InnovAction θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές. περισσότερα . . .

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (4) περισσότερα . . .

Επανα-προκηρύσσουμε την πρόσληψη ενός (01) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ Ψ40Ρ7ΛΕ-89Β ανακοίνωση. περισσότερα . . .