Σημαντικό δημοσίευμα για Κεφαλονιά & Ιθάκη σε μεγάλης κυκλοφορίας γερμανικό περιοδικό

Κατόπιν επίσκεψης της Γερμανίδας δημοσιογράφου κ. Ursula Wiegand, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για τις Γερμανόφωνες Χώρες «ABOVE BEYOND», δημοσιεύτηκε στο Γερμανικό περιοδικό  “Magazin Forum”, που κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου, τετρασέλιδο αφιέρωμα για τα δύο αυτά νησιά. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 31-7-2019
Αριθ. Πρωτ.: Οίκ. 66507/12409

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. 66038/12345/30-7-2019

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                 Αρ.  Πρωτ. περισσότερα . . .

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 60ΑΦ7ΛΕ-ΓΦΞ ( ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005367157 ( ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005366887 ( ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ4 του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ 5010951στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2019 (ΑΔΑ:20196ΙΡΦ7ΛΕ -54Η)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ3 του υποέργου 3«Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007989 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 (ΑΔΑ: 2019Ω4937ΛΕ-Δ5Χ).

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ. : Οικ 65413/12225
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και
ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχoυ προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά στις ανάγκες των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το έτος 2019, συνολικής δαπάνης ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ηχητικών Συστημάτων, συνολικής δαπάνης ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με την Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκιμμαίων, η οποία διοργανώνει το 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, στη Λευκίμμη από την 07-08-2019 έως την 17-08-2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1) ΑΠ:63366/15018/19.07.19

2)ΑΠ:64226/15187/23.07.19

0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 4
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  5  1 χρόνος  0 5

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. περισσότερα . . .