Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Π.Ε. Κέρκυρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. περισσότερα . . .

∆ημοσίευση των στοιχείων του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ » και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.∆.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου .

Δημοσίευση των στοιχείων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.Δ.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου .

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και θεμάτων Πολιτισμού και μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας.

 

Παρατείνεται  κατά  πέντε (5)  ημέρες, η διάρκεια  υποβολής  των  αιτήσεων  για την  πλήρωση  μιας  θέσης  Ειδικού  Συμβούλου   για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  θεματικού  Αντιπεριφερειαρχη  Οικονομικών  και  θεμάτων  Πολιτισμού και   μιας  θέσης  Ειδικού  Συμβούλου   για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής  Προστασίας, σύμφωνα  με  την  αρ.πρωτ. περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Επαναπροκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης

 Για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου .

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή – μεταφορά – παράδοση εγγράφων και δεμάτων  από και προς το εσωτερικό  , για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως  31/12/2020 για την κάλυψη του ποσού έως 3800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
(για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020). περισσότερα . . .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογιζόμενης αξίας Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Γραμματεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας για την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), υπόψη κ. Μέλλως Κουτούκη, τηλ. 2661362110 ή κ.Γιώργου Παπαβλασόπουλου τηλ.26613 περισσότερα . . .