Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Πρατήριο Καυσίμων»

Στις 07-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114939_17749 (2019)/07-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €),

περισσότερα . . .

ΜΗ Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση “Εκμετάλλευσης Βυτιοφόρου Οχήματος μεταφοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων”

Με την αρ πρωτ. 112427_17326/31-12-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Κρεοπωλείο»

Στις 31-12-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 109374_16820/31-12-2019) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Κρεοπωλείο»

Στις 31-12-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114878_17743/31-12-2019) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Κρεοπωλείο»

Στις 31-12-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114870_17742/31-12-2019) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87637

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΞΣ27ΛΕ-0Υ4

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006222770

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006223488
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού 114.719,59 € συμπ. ΦΠΑ και 62.654,55 € δικαιωμάτων προαίρεσης συμπ. ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63Φ57ΛΕ-Χ9Ν

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006224040 2020-01-31
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 85524
περισσότερα . . .

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :21ης Μαΐου
Ταχ. Κώδικας :29100
Fax :26953 60495
Τηλ. :26953 60387 – 2695360496
Πληροφορίες : Α. Καμπάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»

Έχοντας υπόψη:
1. περισσότερα . . .