Κατάλογος Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ

Δείτε το επί του θέματος σχετικό αρχείο .pdf (~164kb).

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑΣ } περισσότερα . . .

Δημοσίευση των στοιχείων της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.Δ.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου

Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

LOGO INNONETS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020 (https://greece-italy.eu/)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

ΣΤΟΧΟΣ: 1.1 – Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συστάδων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Innovative Networks for the Agrifood sector

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INNONETS

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 899.473,35 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 260.102,11 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ζάκυνθος: 24- 02-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                              Αρ. περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87911

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΨΟΜΛ7ΛΕ-ΚΨ1

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006330655

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006330807

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .