Η περίληψη διακήρυξης του έργου είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ5Ζ17ΛΕ-Η7Ω (ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & σε αντικατάσταση της προηγούμενης περίληψης διακήρυξης με ΑΔΑ 97Π97ΛΕ-3Φ9).

Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με το έργο του θέματος έγγραφα (αρχείο .zip ~14.9MB) καθώς και η Τεχνική Μελέτη του έργου (αρχείο .zip ~38.1Mb).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 19-4-2017 έγινε εκ νέου ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να είναι πιο πλήρης (να περιλαμβάνει πλέον και την Προκήρυξη Σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στο Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ) και να συνδέεται με το σωστό εγκεκριμένο αίτημα. Η διακήρυξη έλαβε νέο ΑΔΑΜ 17PROC006079731 και προστέθηκε στο αρχείο των αναρτημένων τευχών δημοπράτησης αντικαθιστώντας την προηγούμενη.