Κενές θέσεις φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Δείτε επί του θέματος τη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ Ω3ΙΩ7ΛΕ-9ΛΨ.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΜΕΛΕΤΗ
Π/Υ : 369.360,39 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΡΒ597ΛΕ-ΚΕ9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698539  (κατόπιν αναζήτησης)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698726  (κατόπιν αναζήτησης)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 181247
. . . αναλυτικά ⇒

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ  Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ :  750.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ:  64ΤΘ7ΛΕ-Ψ6Λ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008654654 (κατόπιν αναζήτησης)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008655938 (κατόπιν αναζήτησης)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 108471

 

Η έγκριση των όρων του διαγωνισμού της υπʼ όψιν δημόσιας σύμβασης έχει γίνει με την υπʼ αρ.518-22/19-05-2021 . . . αναλυτικά ⇒

Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η προκήρυξη αφορά σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ . . . αναλυτικά ⇒

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. . . . αναλυτικά ⇒

Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) για τα έτη 2021, 2022 κα 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%»

Δείτε επί του θέματος:

εκ του ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΞΨ7ΛΕ-2Λ0, με θέμα “Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ0Ψ7ΛΕ-Φ4Ο, με θέμα “Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 43.635,60€ . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας

Δείτε επί του θέματος:

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒