Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων: επτά (7) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. 4412/16, πριν τη διενέργεια κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:                         :    «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Π/Υ                                            :    354.000,00 περισσότερα . . .

Επανα-προκηρύσσουμε την πρόσληψη ενός (01) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ Ψ40Ρ7ΛΕ-89Β ανακοίνωση. περισσότερα . . .

Πρόσληψη τριών (03) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ Ω5ΡΩ7ΛΕ-5ΤΝ ανακοίνωση.

 

 

 

  περισσότερα . . .

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
Π/Υ : 387.887,88 €  με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 984Κ7ΛΕ-4Γ4
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006593871
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006594438
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88813
περισσότερα . . .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ»
Π/Υ : 230.000,00 €  με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9ΠΛΞ7ΛΕ-ΝΜΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006600317
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006600607
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88861
περισσότερα . . .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ»
Π/Υ : 230.000,00 €  με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6Ζ6Ν7ΛΕ-ΥΑΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006593871
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006594438
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88813

 

  περισσότερα . . .

Διαγωνισμός για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ»
Π/Υ : 802.545,26 €  με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6ΧΝΩ7ΛΕ-ΓΗΡ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 2020/S 054-128615 (EEEE)

ΑΔΑΜ: 20PROC006476477

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006476490
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88388

 

{ εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Π.Ι.Ν. και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της ΠΙΝ και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (66.500,00€) περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. περισσότερα . . .