Επιλογή Σελίδας

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη:
Σαμάρα 13,  2ος όροφος, Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 2661362285, 2661362300, 2661362301
FAX: 2661362153
email: symparastatis@pin.gov.gr

Χρήσιμες  πληροφορίες

–  Ο  θεσμός  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη   εισήχθη  με  το  Ν.  3852/2010 (Πρόγραμμα  Καλλικράτης)  άρθρο  179  με  σκοπό  την  επίβλεψη  της  ορθής  και  νομότυπης  λειτουργίας  των  διοικητικών  υπηρεσιών  και  την  διαμεσολάβηση  στη  σχέση  των  πολιτών  με  τις  υπηρεσίες .

– Η αποστολή  του  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη  είναι:

  • Η  επίλυση  των  προβλημάτων  που  καταγγέλλονται  από  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις εξ  αιτίας  της  κακοδιοίκησης  της  Περιφέρειας.
  • Η  διασφάλιση  αμεροληψίας  των  Περιφερειακών  Αρχών .
  • Ο  εντοπισμός  και  η  αντιμετώπιση  φαινομένων  κακοδιοίκησης.
  • Η  εποπτεία  της  ορθής  εφαρμογής   των  νόμων.
  • Η  αναβάθμιση  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης.

– Τρόπος  υποβολής  καταγγελιών / αναφορών

Για  την  υποβολή  είναι  απαραίτητη  η  συμπλήρωση  ειδικού  εντύπου,  το  οποίο  διατίθεται  στο  γραφείο του περιφερειακού  συμπαραστάτη  και  στους παρακάτω συνδέσμους:

  • ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ, σε μορφή .pdf & σε μορφή .doc
  • ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σε μορφή .pdf & σε μορφή .doc

Η  κατάθεση  γίνεται:

  1. Αυτοπροσώπως  στο  Γραφείο  Περιφερειακού  Συμπαραστάτη.
  2. Ταχυδρομικώς  στην  παραπάνω  διεύθυνση.
  3. Μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση symparastatis@pin.gov.gr.