Επιλογή Σελίδας

Βιομηχανία

Δημοσιοποίηση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εμφιαλωμένου ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της «ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ”Παλιοβορούς” Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας

Η  Άδεια είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 610Γ7ΛΕ-4ΨΚ Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση αίτησης για ΔΙΑΝΟΜΉ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ της “ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΕ”

Κατατέθηκε με αριθ 9814_1564/2-2-24 αίτηση της ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 802071150 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Δ/νση Ανάπτυξης... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗΣ της ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εμφιαλωμένου ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στην «Βερύκιος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.», που βρίσκεται στην Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει τροποποιηθεί η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της «Βερυκίος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.» που χορηγήθηκε στις 16-2-2022 με  ΑΔΑ: ΩΧΔΝ7ΛΕ-08Ψ με την από 29-9-2023 απόφαση με ΑΔΑ: 6ΛΒΛ7ΛΕ-ΟΓΩ  λόγω προσθήκης οχήματος μεταφοράς εμφιαλωμένου... Διαβάστε Περισσότερα