ΑΠΟΦΑΣΗ γνωστοποίησης ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61ΕΨ7ΛΕ-Η0Π

Μπορείτε να κατεβάσετε :

. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΩΝ Δ/ΣΕΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΣΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Δείτε επί του θέματος τις σχετικές δημοσιεύσεις:

{ εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτoύ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ – ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 150.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω3ΚΦ7ΛΕ-Δ02

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  21PROC009719444  2021-12-10

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 185416
. . . αναλυτικά ⇒

AI SMART


H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως εταίρος στην εγκεκριμένη Πράξη «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network», η οποία χρηματοδοτείται και αποτελεί στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Σύστημα διασυν

οριακών και βιώσιμων μεταφορών» – Ειδικός στόχος 3.1 . . . αναλυτικά ⇒

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2021-2022 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Απόφαση ένταξης στο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ της Π.Ε. Λευκάδας μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΛΖΜ7ΛΕ-ΓΗΒ . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522/(K.Ε.2020 ΕΠ52200001) του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη  είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΦΖΤ7ΛΕ-ΤΤΛ

Η διακήρυξη  είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009654378 2021-12-02

και ο διαγωνισμός με όλα  τα  συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 184997
. . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ της Π.Ε. Λευκάδας για τη ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης AI SMART του προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα-Ιταλία

Ξεκίνησε διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού στρατηγικού έργου «AI SMART – Andriatic Ionian Small Port Network (Δίκτυο Μικρών Λιμένων Ανδριατικής-Ιονίου)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το οποίο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με την κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί. . . . αναλυτικά ⇒