ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΑΗ7ΛΕ-Μ55

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004656835 2019-03-21 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας, με προϋπολογιζόμενη συνολική αξία 15.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΙΤΠ7ΛΕ-ΑΧ5

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004565070 2019-03-05 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης και παροχή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η Ανακοίνωση της Παράτασης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΖΝ37ΛΕ-1ΝΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα των Διευκρινήσεων:

Για να μεταβείτε στη Διακήρυξη πατήστε εδώ περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, για το έτος 2019 στην ΠΕ Λευκάδας», προϋπολογισμού 73.224,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ 13%

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 65ΖΛ7ΛΕ-ΥΩ5
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004527583 2019-02-27
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 71136 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27-02-2019 έως και 05-03-2019

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΥΔ97ΛΕ-Χ29

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨ967ΛΕ-ΕΕΕ περισσότερα . . .

Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης, προϋπολογισμού 54.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Ανακοίνωση της Παράτασης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΖΝ37ΛΕ-1ΝΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα των Διευκρινήσεων:

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 99Ε17ΛΕ-0ΨΙ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004509434 2019-02-22

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω5ΕΠ7ΛΕ-1ΡΨ περισσότερα . . .