ΑΠΟΦΑΣΗ ένταξης ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε. Λευκάδας στο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2019

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 631Π7ΛΕ-0ΓΒ περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ε737ΛΕ-25Ν
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC0056491082019-10-03
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 84035
περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Ιχθυοπωλείο»

Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΙ777ΛΕ-2ΒΞ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση «Καφετέρια – Εστιατόριο»

Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 63ΦΣ7ΛΕ-ΦΜ1) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση «Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο»

Στις 20-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΧΖ47ΛΕ-ΓΞΛ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .