ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (παραδοτέο 4.2.5) της Πράξης TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”»

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-RESTAURANT”

Στις 21-09-2021, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 73372_12119)/21-09-2021) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €),

περισσότερα . . .

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044884

Η Πράξη «Αναδιαρρυθμίσεις και Αναμορφώσεις Κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου στον οίκο Πρόνοιας Λευκάδας» με κωδικό MIS 5044884 και συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «4- Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος)

ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου . . . αναλυτικά ⇒

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021 στην Π.Ε. Λευκάδας

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021στην Π.Ε. Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 3-07-2021 έως και 12-07-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΥ97ΛΕ-ΗΜΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε:

. . . αναλυτικά ⇒