ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΥΥΞ7ΛΕ-ΙΓΕ περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας ”

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2020) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ενός ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΕΚ97ΛΕ-8ΗΛ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-07-2020 έως και 03-08-2020

Μπορείτε να κατεβάσετε:

περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2020) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ (1) ενός ατόμου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Πίνακα Κατάταξης περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας μιας (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ακρίβειας διανομέων ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ και ενός (1) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ακρίβειας μετρητών διανομέων ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΑΔΩ7ΛΕ-1Υ8 περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολ. 2.500.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 0221 του ΠΔΕ

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Σ917ΛΕ-45Λ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006977357 2020-07-06

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87716
περισσότερα . . .