Απόφαση ένταξης στο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ της Π.Ε. Λευκάδας για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΝΦΩ7ΛΕ-ΜΟΝ . . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για τις ανάγκες στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 94ΞΑ7ΛΕ-ΗΙΚ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008487877 2021-04-19 . . . αναλυτικά ⇒

ΠINAKΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την πρόσληψη ενός ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, διάρκειας έως 11/07/2022, για την υλοποίηση της πράξης ‘AI SMART-Adriatic Ionian SMall PoRT Network’, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V/A Greece–Italy 2014-2020, με Φορέα Υλοποίησης την Π.Ε Λευκάδας

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για έκδοση ΑΔΕΙΑΣ διανομής ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρείας «ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στη Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

Με την αριθ 21376/3691/22-3-2021 αίτηση της ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατατέθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στη Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

περισσότερα . . .

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για έκδοση ΑΔΕΙΑΣ διανομής ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΡΜΑΝΗ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην 8ης Μεραρχίας 8 στη Λευκάδα

Με την αριθ πρωτ.21379/3693/22-3-2021 αίτηση της «ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΡΜΑΝΗ Ο.Ε.» κατατέθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στη εταιρεία που βρίσκεται στην 8ης Μεραρχίας 8 στη Λευκάδα

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΝΧΧ7ΛΕ-ΞΜΧ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από της αναρτήσεως 22/03/2021 έως και 31/3/2021. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2021

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΥΝ67ΛΕ-Α0Π . . . αναλυτικά ⇒