Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2018) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ έτους 2018

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-06-2018 έως και 06-07-2018

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΞΧΟ7ΛΕ-721

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Συνοπτικού Δημόσιου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με προϋπολογισμό 24.000,00 € συμπερ. του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2018

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΛ8Ν7ΛΕ-Χ1Ν
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003292107 2018-06-20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας», προϋπολογισμού 35.000.00€, συμπεριλ. ΦΠΑ 24%

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΠ1Ω7ΛΕ-ΙΟΧ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003198980 2018-06-04
και ο διαγωνισμός με όλα  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  στο σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 60205