1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Λευκάδας σχολ. έτους 2020-2021 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007502455 2020-10-19

Μπορείτε να καταβάσετε τα παρακάτω Υποδείγματα:

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων
  3. Οικονομική Προσφορά
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

  . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ4Ρ67ΛΕ-0ΤΚ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007489061 2020-10-16

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 92868

  . . . αναλυτικά ⇒

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη αναγκών της Π. Ε. Λευκάδας, με προϋπολογισμό 32.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΕ6Θ7ΛΕ-Ζ6Θ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007486100 2020-10-15

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
. . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας, με προϋπολογισμό 18.900,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΝ247ΛΕ-ΗΡ2
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007434873 2020-10-07

Μπορείτε να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

  . . . αναλυτικά ⇒

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

Στις 05-10-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 75601_12270/05.10.2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €),

περισσότερα . . .

Απόφαση ένταξης στο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ της Π.Ε. Λευκάδας για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ39Ε7ΛΕ-ΤΞΦ . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας, με προϋπολογιζόμενη συνολική αξία 8.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 69ΩΑ7ΛΕ-ΩΟ5 . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου ΑΙ SMART», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, προϋπολ. συνολικής δαπάνης 22.500,00 €

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΩΕΦ7ΛΕ-Θ3Κ

Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΙΝ7ΛΕ-4ΔΔ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007297806 2020-09-11και ο

διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 88887

Οδηγία (29-09-2020) : να αγνοηθεί το e ΤΕΥΔ της ανάρτησης στις 16/9/2020 και να ληφθεί υπόψη το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ e ΤΕΥΔ . . . αναλυτικά ⇒