ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021 στην Π.Ε. Λευκάδας

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021στην Π.Ε. Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 3-07-2021 έως και 12-07-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΥ97ΛΕ-ΗΜΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε:

. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “Tactical Tourism – Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging TOYRISM, in the entire GR – AL cross-borderd area” στα πλαίσια της πράξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020. . . . αναλυτικά ⇒

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Επίσης, διατίθεται για λήψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή .pdf & .xml . . . αναλυτικά ⇒

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ. Υ. Π.Ι.Ν – Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Ακυρώθηκε!!

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008678840 2021-05-28

Νέα ανάρτηση https://pin.gov.gr/?p=28942

. . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΜΖ47ΛΕ-ΘΟΛ
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008649592 2021-05-24
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 132833
. . . αναλυτικά ⇒

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-05-2021 έως και 31-05-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 667Τ7ΛΕ-Τ11

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή doc . . . αναλυτικά ⇒