Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 2ης Aυγούστου 2020, 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Ακολουθούν η Περίληψη & oι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 148-15/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα που θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» και ακρωνύμιο: «AETHER» σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του προγράμματος: 3 INTERREG V/A GREECE-ITALY 2014-2020 και ειδικότερα στην με αρ. περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Ιουλίου 2020, 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης 118-12/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε περιοχές με κίνδυνο για την δημόσια υγεία. περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Μαΐου 2020, 10ης , 2ης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ακολουθoύν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .