Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Δεκέμβρη 2019, 26η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .