Αποφάσεις του έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 10ης Δεκέμβρη 2018 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .