Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Δεκέμβρη 2019, 26η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 24ης Νοεμβρίου 2019, 23η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Νοεμβρίου 2019, 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Σεπτεμβρίου 2019, 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .