Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, 19ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Ακολουθoύν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 6ης Σεπτεμβρίου 2020, 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Μαΐου 2020, 10ης , 2ης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ακολουθoύν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .