Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 20ης Δεκεμβρίου 2020, 24ης EIΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Ακολουθεί η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .