Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΗΡΜ7ΛΕ-Α38 περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006167593-2020-01-16  (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων). περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης μελέτης : « Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης μελέτης : « Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Νοσοκομείου Ζακύνθου,

μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

 

Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού νοσοκομείου ΠΕΖ περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 15Ης .09.2019 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 90789/16717/18-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΘΘ7ΛΕ-ΜΞ9)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 15Ης .09.2019 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. περισσότερα . . .

Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση των Δράσεων των Πακέτων Εργασίας 3.4.&5 στα Πλαίσια του Έργου OCTANE

Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση Δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης στα Πλαίσια του Έργου OCTANE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVΕ WATER Π/Υ: 72.353,00€ (με το Φ.Π.Α.).

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:  6ΨΧΘ7ΛΕ-6ΣΟ
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%A7%CE%987%CE%9B%CE%95-6%CE%A3%CE%9F

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006093116

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006093385

 

6ΨΧΘ7ΛΕ-6ΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV_ΤΕΥΔ_SAVE-WATER περισσότερα . . .

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με Τίτλο: «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 της Πράξης SAVE-WATER στα Πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Νο10 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού» και Νο3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των υποέργων Νο10 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού» και Νο3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986. περισσότερα . . .

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ

∆ημοσίευση των στοιχείων του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.∆.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου.