Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020.

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020. περισσότερα . . .

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων: επτά (7) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. 4412/16, πριν τη διενέργεια κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:                         :    «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Π/Υ                                            :    354.000,00 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στην Π.Ε. Λευκάδας δύο (02) ατόμων (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων & ΥΕ Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΣΕ07ΛΕ-7Α3

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση

Η προθεσμία αυτής για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 26-05-2020 έως και 01-06-2020. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 22 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ. : OIK 33829/6008

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (4) περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 89964

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΨ6Α7ΛΕ-ΧΙΙ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006693084/12-05-2020

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006693257/12-05-2020

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.