Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Το υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου . περισσότερα . . .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRI-FOOD SECTOR-INNONETS» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5003493

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 785523

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ): 19PROC005422117

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005404237

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physical networking – Studies-LivingLabs’, ‘WP4:Design and operation of Cross Border Innovationnet works’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovative Networks for the Agri-foodSector – INNONETS” με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 31-7-2019
Αριθ. Πρωτ.: Οίκ. 66507/12409

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. 66038/12345/30-7-2019

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                 Αρ.  Πρωτ. περισσότερα . . .

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 60ΑΦ7ΛΕ-ΓΦΞ ( ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005367157 ( ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005366887 ( ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION «InClust»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 73660
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005365980
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005366397
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ. περισσότερα . . .

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ4 του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ 5010951στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2019 (ΑΔΑ:20196ΙΡΦ7ΛΕ -54Η)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ3 του υποέργου 3«Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007989 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 (ΑΔΑ: 2019Ω4937ΛΕ-Δ5Χ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχoυ προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά στις ανάγκες των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το έτος 2019, συνολικής δαπάνης ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ηχητικών Συστημάτων, συνολικής δαπάνης ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με την Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκιμμαίων, η οποία διοργανώνει το 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, στη Λευκίμμη από την 07-08-2019 έως την 17-08-2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.