ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων ραφιών αρχειοθέτησης τύπου DEXIOΝ για την αποθήκευση και ταξινόμηση του αρχείου της Δ/νσης Οικονομικού ΠΕ Κέρκυρας & της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας , συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4.967,32 €) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α ,σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Συνοπτικής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” » προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΣΜ7ΛΕ-0ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003718568 2018-09-20

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

περισσότερα . . .

Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Σας παραπέμπουμε:

περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)  με α/α ΕΣΗΔΗΣ 76513,  της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. περισσότερα . . .

3η Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Σχετικά με την 3η (τρίτη) Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης από θάμνους χορτάρια και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις  τάφρους απορροής ομβρίων (επί του επαρχιακού οδικού δικτύου), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή με προϋπολογισμό 9.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σας παραπέμπουμε στην με ΑΔΑ ΩΕ5Μ7ΛΕ-ΛΝΡ περίληψη διακήρυξης δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, καθώς & στην με ΑΔΑΜ 18PROC003693666 διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ (κατόπιν αναζήτησης με βάση τον ΑΔΑΜ στη σχετική σελίδα του ΚΗΜΔΣ). περισσότερα . . .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)  με α/α ΕΣΗΔΗΣ 76245,  της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Eπαναπροκήρυξη του πρόχειρου συνοπτικού δημοσίου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης της προμήθειας: «τεχνολογικού εξοπλισμού & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2018». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ β) εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Τεύχη δημοπράτησης για τον Διαγωνισμό του έργου «Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης», Π/Υ 2.000.000,00€

Η διακήρυξη διατίθεται μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm), με ΑΔΑΜ 18PROC003664713.

Επίσης, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 67941.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προβολή της ΠΙΝ σε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (5) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018»