Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για τα έτη 2021-2022»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (49.997,18 . . . αναλυτικά ⇒

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΜΕΛΕΤΗ
Π/Υ : 369.360,39 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΡΒ597ΛΕ-ΚΕ9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698539  (κατόπιν αναζήτησης)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698726  (κατόπιν αναζήτησης)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 181247
. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “Tactical Tourism – Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging TOYRISM, in the entire GR – AL cross-borderd area” στα πλαίσια της πράξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020. . . . αναλυτικά ⇒

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 . . . αναλυτικά ⇒

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Επίσης, διατίθεται για λήψη το σχετικό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή .pdf & .xml . . . αναλυτικά ⇒

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ. Υ. Π.Ι.Ν – Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας