Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2020-2021

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΡΤΞ07ΛΕ-ΦΙΗ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007377845 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

{ εκ του ΤΜ. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΙΝ7ΛΕ-4ΔΔ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007297806 2020-09-11και ο

διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 88887

Οδηγία (29-09-2020) : να αγνοηθεί το e ΤΕΥΔ της ανάρτησης στις 16/9/2020 και να ληφθεί υπόψη το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ e ΤΕΥΔ περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ

Πρόσληψη, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς του νομού Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. περισσότερα . . .

Πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΏΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΏΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση (υπόδειγμα) περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου”στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”.

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER – D.Ρ.Ο.) και υπηρεσιών συμμόρφωσης στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) – GDPR για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής”.