Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.4 και 6.3.1 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 645Π7ΛΕ-Ι8Ρ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC007994869 2021-01-12 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨΚΓ7ΛΕ-ΡΤΕ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007951828 2020-12-29 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΤΒ7ΛΕ-ΥΞ7 . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση των στοιχείων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.Δ.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2021

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Κ5Ξ7ΛΕ-Ρ49

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007793870 2020-12-08 . . . αναλυτικά ⇒