Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της ΠΙΝ και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (66.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή.

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΟΣΠ7ΛΕ-14Δ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006468018  (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων). περισσότερα . . .

Διενέργεια κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα
Τηλ: 2695360337

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ». περισσότερα . . .

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019», Π/Υ: 65.128,69€ (με το Φ,Π.Α.).

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019», Π/Υ: 65.128,69€ (με το Φ,Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2020

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω31Ψ7ΛΕ-ΕΡΥ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006411318 2020-03-11 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ενός (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63Δ17ΛΕ-ΟΡ3
περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»

Συγκέντρωση προσφορών για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και καθαρισμού στο χώρο του αρχείου του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                                                                  Ζάκυνθος 5-3-2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     Αρ. περισσότερα . . .

Δημοσίευση των στοιχείων της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.Δ.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου