Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) για τα έτη 2021, 2022 κα 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%»

Δείτε επί του θέματος:

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

 

ΑΔΑ

ΑΔΑΜ . . . αναλυτικά ⇒

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για τις ανάγκες στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 94ΞΑ7ΛΕ-ΗΙΚ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008487877 2021-04-19 . . . αναλυτικά ⇒

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2021, 2022, 2023»

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου : Καταπολέμηση Κουνουπιών στην ΠΕ Ζακύνθου για το έτος 2021 με προϋπολογισμό 20.000,00 €

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 59.584,80 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου «WASTE RREACT» με κωδικό έργου 2018ΕΠ52260020 «WASTE RREACT, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» (αριθμ. πρωτ. 93903/10-09-2018 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΑΔΑ: 99Ξ3465ΧΙ8-86Π).

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ΄αριθμ 213-24/2020 ΑΔΑ ΨΦ1ΛΕ-7ΛΕ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Μάργαρη Τηλ: 2695360337

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1. . . . αναλυτικά ⇒