Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2020-2021

Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση των Δράσεων των Πακέτων Εργασίας 3.4.&5 στα Πλαίσια του Έργου OCTANE

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( 05-08-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ.)ΤΟΥ ΣΥΝΟΠTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.)» Π/Υ: 70.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:  6ΧΘΞ7ΛΕ-1Θ6
 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%9767%CE%9B%CE%95-%CE%A3%CE%A9%CE%A4

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:20PROC006987825

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006983939 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΥΥΞ7ΛΕ-ΙΓΕ περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης: Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης: Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. περισσότερα . . .

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας ”

∆ημοσίευση των στοιχείων του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και της διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.∆.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2020) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ενός ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΕΚ97ΛΕ-8ΗΛ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-07-2020 έως και 03-08-2020

Μπορείτε να κατεβάσετε:

περισσότερα . . .