ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόσκληση με τα παραρτήματά της σύμφωνα με την  απόφαση της οικονομικής επιτροπής (Αριθμ. απόφασης 1141-53/10-11-2021 ΑΔΑ:ΨΞΩΣ7ΛΕ-ΝΗΝ)  θα αποσταλεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα κάτωθι νομικά πρόσωπα που είναι ενταγμένα στον Κατάλογο προμηθευτών / παρόχωv υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, βάσει του άρθ. . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ «ΑΘΗΝΑ» ΚΑΙ «ΜΠΑΛΛΟΣ»

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 15-6-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» που εκδηλώθηκαν από 7 έως 16-10- 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση (υπόδειγμα) . . . αναλυτικά ⇒

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ », εκτιμώμενης αξίας 440.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΕ9Ε7ΛΕ-ΦΜΗ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ   21PROC009587255  2021-11-23

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :  184350
. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5.000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 500ML) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης, κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων ΤΕΒΑ 2015-2016 για τις ανάγκες των Δήμων-Εταίρων της ΚΣ ΤΕΒΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Πράξη ΕΠ ΕΒΥΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000144»