ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΑΠΟ 6-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-(ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 6-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Η Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνει την 2/ ΣΟΧ/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021 – 2022».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021 – 2022».

Π/Υ: 700.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 180712

Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΗΤ57ΛΕ-8ΥΡ

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008925262 2021-07-15

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008925038 2021-07-15

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEATRAC (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.ΜΕ.Α. ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στην Ζάκυνθο.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στην Ζάκυνθο. . . . αναλυτικά ⇒