Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή υλικού προβολής της Π.Ι.Ν. ( στυλό και μαγνητάκια) για την κάλυψη των αναγκών προβολής ύψους 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σημείωση: Έχει ισχύ για πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ανάρτησή της, δηλ. ως 22-10-2019. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION Ακρωνύμιο: «InClust»

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Δράσεων Επικοινωνίας/Ενημέρωσης της Πράξης POLYSEMI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την Δευτέρα 14/10/2019 περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021.

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 460.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ε737ΛΕ-25Ν
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC0056491082019-10-03
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 84035
περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας & τοποθέτησης (εργασίας) σταθερών σιτών που θα τοποθετηθούν στα παράθυρα του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας.

Η πρόσκληση βρίσκεται ανηρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ 7Μ257ΛΕ-ΨΤΖ .

 

  περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2019-2020″