Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7 ης Περιφέρειας , με προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.857,92 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (3.095.034,79€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1 .Την υπ΄αριθμ 216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2019 που περιλαμβάνει α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019. περισσότερα . . .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 6ΜΣΖ7ΛΕ-ΕΣ4 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ)

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005250981 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005250993 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης)

Π/Υ: 240.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83469

Στοιχεία δημόσιας σύμβασης (στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015-2016», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Σ. ΤΕΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΕΠ ΕΒΥΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχoυ παροχής υπηρεσιών που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό, Χορευτικό Όμιλο Κέρκυρας ο οποίος θα πραγματοποιήσει μεγάλη χορευτική εκδήλωση στην πλακάδα τ΄Αγιού στις 12 Ιουλίου 2019, για την κάλυψη εξόδων:ΤΜΗΜΑ1. Ηχητικών και Φωτιστικών Συστημάτων 800,00€ και ΤΜΗΜΑ 2. Μπουφέ μετά την εκδήλωση στους χορευτές των Χορευτικών Ομίλων, 1.500,00€, συνολικής δαπάνης ποσού 2.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

2η πρόσκληση διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων για την παροχή υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2019 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η πρόσκληση αφορά σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη εργολάβων για την παροχή υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 72.237,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. περισσότερα . . .

Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δείτε την επί του θέματος δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΩΧΙΘ7ΛΕ-ΤΜΘ.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021»

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΓΕ97ΛΕ-2ΑΨ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005143293 2019-06-20
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 76030
περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ 5010951