Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αναλάμποντων σηματοδοτών και ηλεκτρονικών πινακίδων υπόδειξης ταχύτητας και μετάδοσης μηνύματος), προκειμένου να τοποθετηθούν στις εισόδους κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προτίθεται να προχωρήσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση  υλικών οδικής ασφάλειας (αναλάμποντων σηματοδοτών και ηλεκτρονικών πινακίδων υπόδειξης ταχύτητας και μετάδοσης... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων, για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «AI SMART PORT NETWORK AND PORT SERVICES» ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” για την Υλοποίηση του νέου Παραδοτέου 4.3.5 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ. , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η περίληψη... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΑΠΟ 01-04/12/2022, ΣΤΗΝ ΚΈΡΚΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ. [CATERING –ΕΠΑΘΛΑ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ]».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 690.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΦΧΨ7ΛΕ-ΨΩΔ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΡΙΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Διαβάστε Περισσότερα

Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου

Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου ΜΕΛΕΤΗ_ Α.Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 1.000.000,00€

622 APOF OIK EP espd-request-v2 espd-request-v2(xml) espd-request-v2-4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ_ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ_ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΥ ΕΤΕΠ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___211122-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ_ΑΔΑΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ... Διαβάστε Περισσότερα