Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης

Δείτε σχετικά με το θέμα:

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ανάδοχων παροχής υπηρεσιών-προμηθειών: τμήμα 1. προμήθεια φανελών α) Φανέλες εθελοντών microfiber-dryfid, 40 τμχ χ 11€ & β) Φανέλες συμμετεχόντων βαμβακερές 150 γρ. με 2 τυπώματα μπρος πίσω τριχρωμία, 250 τμχ χ 7€, συνολικής δαπάνης ποσού 2.190,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). τμήμα 2. Εκτυπώσεις α) Πανό απονομών 3m x 2,50 ψηφιακή εκτύπωση β) 8 ταμπλό προβολής 1,74 χ 0,94 με ψηφιακή εκτύπωση μουσαμά τετραχρωμία γ) Σημαίες fly banner 2m x 0,50 8τμχ & δ) Πανό εκκίνησης 5 χ 1διπλό(εκκίνησης-τερματισμός), συνολικής δαπάνης ποσού 1.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια της από κοινού οργάνωσης της Π.Ι.Ν. με τον Κόρισσο Περιβαλλοντικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο, του 7ου Κόρισσου αγώνα δρόμου στην άμμο, που θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, στην περιοχή του Ίσσου Κέρκυρας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 293.500.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 84127

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΑΑΣ7ΛΕ-Ρ0Ξ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 19PROC005442039

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005442114

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων Έργων και διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μ.Η.Μ.Ε.Δ.), της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών που θα διεξαχθούν εντός του 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχoυ προμήθειας & τοποθέτησης (εργασία) σταθερών σιτών που θα τοποθετηθούν στα παράθυρα του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, συνολικής δαπάνης ποσού 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αναλυτικά :1.- δαπάνη 650,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24% ,για Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης σιτών (εργασία) και 2.- δαπάνη 3.350,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24% , για την Προμήθεια σταθερών σιτών που θα τοποθετηθούν στα παράθυρα του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Το υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου . περισσότερα . . .

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRI-FOOD SECTOR-INNONETS» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5003493

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 785523

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ): 19PROC005422117

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005404237

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physical networking – Studies-LivingLabs’, ‘WP4:Design and operation of Cross Border Innovationnet works’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovative Networks for the Agri-foodSector – INNONETS” με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 31-7-2019
Αριθ. Πρωτ.: Οίκ. 66507/12409

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. 66038/12345/30-7-2019

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                 Αρ.  Πρωτ. περισσότερα . . .

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 60ΑΦ7ΛΕ-ΓΦΞ ( ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005367157 ( ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005366887 ( ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .