ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 09 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, με κωδικό MIS 5010951

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044884

Η Πράξη «Αναδιαρρυθμίσεις και Αναμορφώσεις Κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου στον οίκο Πρόνοιας Λευκάδας» με κωδικό MIS 5044884 και συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «4- Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος)

ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 05 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.290,32 Ευρώ, ΦΠΑ: 38.709,68 Ευρώ). . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Νο10 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού» και Νο3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των υποέργων Νο10 «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού» και Νο3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007986. . . . αναλυτικά ⇒

Τελικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της ανακοίνωσης: ΣΟΧ 4 / 2019 για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ:20196ΙΡΦ7ΛΕ -54Η), με κωδικό ΟΠΣ 5010951

Τελικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της ανακοίνωσης: ΣΟΧ 3 / 2019, για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 2019Ω4937ΛΕ-Δ5Χ) με κωδικό ΟΠΣ 5007989

ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007988

Η Πράξη «Δράσεις Προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5007988 και συνολικό προϋπολογισμό 875.458,35 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». . . . αναλυτικά ⇒

«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007986

Η Πράξη «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5007986 και συνολικό προϋπολογισμό 1.209.991,28 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος)
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΕΛΚΕ ΙΠ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΑΑ

·        Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΟΑΣΠ

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Περιγραφή φυσικού αντικειμένου . . . αναλυτικά ⇒

«ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951

Η Πράξη «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951 και συνολικού προϋπολογισμού 2.807.269,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΕΛΚΕ ΙΠ
  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΕΔΙΝ
  • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΤΕΕ/ΤΜ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
. . . αναλυτικά ⇒

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ4 του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ 5010951στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2019 (ΑΔΑ:20196ΙΡΦ7ΛΕ -54Η)