Επιλογή Σελίδας

Η Πράξη «Δράσεις Προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5007988 και συνολικό προϋπολογισμό 875.458,35 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Τοέργοέχειωςβασικό στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφησηκαι ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείωνγια την παρακολούθησηκαθώςκαι την ανάδειξη των ειδών που σχετίζονται, υποστηρίζονταιήχρησιμοποιούνως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους τηςΠεριφέρειαςΙονίωνΝήσων. Στο πλαίσιο τηςυλοποίησης τουθα παραχθούνψηφιακοίθεματικοίχάρτες, μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισηςκαι ελέγχου τηςβιοποικιλότητας  τηςΠΙΝμε ενσωματωμένουςόλους τουςψηφιακούςχάρτεςκαθώςκαιμία διαδικτυακή εφαρμογήγια τη δικτύωση τωνοικοσυστημάτων, τοπίωνκαι στοιχείων φυσικούκάλλους αλλάκαι την ανάδειξηοικοτουριστικών διαδρομών τηςΠεριφέρειας. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσηςκαι ευαισθητοποίησης τουκοινούκαι των παραγωγικών φορέων τηςΠΙΝ.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος)
  • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο-ΜΦΙ
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου-ΕΛΚΕ ΙΠ

BIONIAN_Περιγραφή φυσικού αντικειμένου