Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής (Οικονομική Επιτροπή προ 2024)

Αποσπάσματα από το αριθμ.28/26-06-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 524-28/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 450.000,00€ (με το Φ.Π.Α.),... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.27/19-06-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 488-27/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού ¨Ριζας¨ της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.26/11-06-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 467-26/2026 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και των Υπηρεσιών της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.25/07-06-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 466-25/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Συμμετοχής και  εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Έγκριση Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και Αναδόχου στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.24/04-06-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 447-24/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτηση για ορισμό δικηγόρου. Αριθμ.Απόφασης 448-24/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης Επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.23/30-05-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 443-23/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.22/28-05-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 421-22/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παραλαβή των εργασιών της δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.21/24-05-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 414-21/24-05-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του υπ ́αριθμ. 4/02-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού του έργου (που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1264-74/20-12-2023(ΑΔΑ:ΩΝ3Δ7ΛΕ-ΧΟΓ) >, με προϋπολογισμό... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.20/20-05-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. απόφασης 391-20/20-05-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » Π/Υ:950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος:... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.19/14-05-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 373-19/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ. Αριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα