Επιλογή Σελίδας

Αρμοδιότητες

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.

To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,
 • την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
 • την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,
 • την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,
 • την απαλλοτρίωση ακινήτων,
 • την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,
 • την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων,
 • τη σύναψη δανείων,
 • την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
 • την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,
 • το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,
 • τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.