Επιλογή Σελίδας

Όροι παρεχόμενων υπηρεσιών & χρήσης του pin.gov.gr

Κατά την επίσκεψη & πλοήγησή σας στον παρόντα επίσημο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ), δεσμεύεστε ότι αποδέχεστε & συμφωνείτε με το παρόν κείμενο & τις εφαρμοζόμενες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, καθώς & ότι αναλαμβάνετε την από μέρους σας ευθύνη επί της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία & την εφαρμογή της.
Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, συστήνεται η διακοπή πλοήγησης & χρήσης του δικτυακού τόπου & η πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του.

Η ΠΙΝ μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους παρεχόμενων υπηρεσιών & χρήσης του pin.gov.gr για ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο pin.gov.gr, συμφωνείτε με & δεσμεύεστε από το παρόν κείμενο όρων παρεχόμενων υπηρεσιών & χρήσης.

1. Άδειες χρήσης

  1. Παρέχεται άδεια ελεύθερης πλοήγησης στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς & άδεια λήψης (download) περιεχομένου των ιστοσελίδων του (κειμένου, συνημμένων αρχείων, φωτογραφιών, κ.ο.κ.), με σκοπό μόνο την πληροφόρηση, την περαιτέρω διάδοση, καθώς & την προσωπική, εξ’ιδίου ενδιαφέροντος, μη-εμπορική αξιοποίησή του.
  2. Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί/πάψει να ισχύει κατόπιν παραβίασης όρων χρήσης του pin.gov.gr ή ανά πάσα στιγμή, κατά την ευχέρεια νόμιμων εκπροσώπων της ΠΙΝ & διαχειριστών περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.
  3. Κατά περίπτωση, το περιεχόμενο ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύεται σύμφωνα με εφαρμοζόμενους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Άρνηση – Αποποίηση ευθύνης (disclaimer)

  1. Το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τοπου παρέχεται ως έχει & όπως έχει προκύψει, είτε στο πλαίσιο λειτουργίας Υπηρεσιών της ΠΙΝ ή κατά την βούληση & σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των αρμοδίων/υπευθύνων επί της τακτικής ενημέρωσης, τροποποίησης & διαχείρισης του περιεχομένου του pin.gov.gr.
  2. Επιπρόσθετα, η ΠΙΝ δεν ευθύνεται & δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ως προς την χρήση του υλικού – περιεχομένου σε ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλους συναφείς ή διασυνδεόμενους δικτυακούς τόπους.

3. Περιορισμοί

Η ΠΙΝ δεν είναι υπόλογη επί ουδεμίας ζημίας η οποία ενδεχομένως προκύψει, έπειτα από την οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία αξιοποίησης του περιεχομένου σε ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη & κατόπιν προφορικής ή έγγραφης ενημέρωσης εκπροσώπων της ΠΙΝ ή διαχειριστών περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, για την πιθανότητα πρόκλησης ζημίας & λοιπών ανεπιθύμητων συνεπειών. Διότι το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, βασίζεται & προάγει την τήρηση της νομιμότητας επί θεμάτων αρμοδιότητάς της ΠΙΝ & την πληροφόρηση & δημοσιότητα επί σκοπών & δράσεων εκπροσώπων & αρμοδίων Οργάνων & Υπηρεσιών της ΠΙΝ.

4. Ορθότητα & ακρίβεια περιεχομένου

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά, ορθογραφικά, συντακτικά, τεχνικά ή λοιπά σφάλματα. Επίσης, η ΠΙΝ δεν εγγυάται ότι το σύνολο του δημοσιευμένου περιεχομένου είναι απολύτως ακριβές, πλήρες ή σε ισχύ. Η ΠΙΝ μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή & χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η ΠΙΝ δεν υποχρεούται – δεσμεύεται για την τακτική, κατ’ ακρίβεια ή πλήρη ενημέρωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου.

5. Συνδέσεις προς ιστοσελίδες άλλων δικτυακών τόπων

Η ΠΙΝ δεν υποχρεούται να ελέγχει τους εμφανιζόμενους υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων δικτυακών τόπων, καθώς & δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται την αυτόματη ή κατά κανόνα επικύρωσή του. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υπερσυνδέσμου γίνεται με σκοπό την περαιτέρω παραπομπή σε πηγές πληροφόρησης επί του εκάστοτε θέματος & η επίσκεψη σε υπερσυνδέσμους είναι ευθύνη του χρήστη.