Επιλογή Σελίδας

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Αντιπρόεδρος: Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη του Στεφάνου

Τακτικά Μέλη:

1. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη του Στεφάνου

2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη

3. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου

4. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου

5. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη

6. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου

7. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου

8. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου

2. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου

3. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου

4. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου

5. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη

6. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου