ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Ακυρώθηκε!!

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008678840 2021-05-28

Νέα ανάρτηση https://pin.gov.gr/?p=28942

. . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΜΖ47ΛΕ-ΘΟΛ
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008649592 2021-05-24
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 132833
. . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΔ987ΛΕ-ΔΘΩ
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008240953 2021-03-05
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 107271
. . . αναλυτικά ⇒

CIAK – Τελευταία σκηνή, λήψη πρώτη, δράση!

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 20 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του Έργου CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”.

Η πρόσκληση & το πρόγραμμα της εκδήλωσης διατίθενται στη δ/νση https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/Invitation-Agenda_GR.pdf . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου ΑΙ SMART», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, προϋπολ. συνολικής δαπάνης 22.500,00 €

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΩΕΦ7ΛΕ-Θ3Κ

Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς . . . αναλυτικά ⇒

Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020 (https://greece-italy.eu/)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

ΣΤΟΧΟΣ: 1.1 – Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συστάδων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Innovative Networks for the Agrifood sector

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INNONETS

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 899.473 . . . αναλυτικά ⇒

INTERREG V/A GR-IT – CIAK

interreg
Infoday στα πλαίσια του έργου CIAK

Την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση (InfoDay) στο πλαίσιο του έργου CIAK (CommonInitiativestoAcKnowledgeandvalorizetourismpotentialoftheprogrammeareathroughcinema), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-ItalyProgramme 2014-2020.
Στην ενημερωτική αυτή εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συμβουλίου της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης των εταίρων του Passage στην Κέρκυρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, οι εργασίες της Συνάντησης των Εταίρων του έργου «PASSAGEPublicAuthoritieSSupportinglowcArbonGrowthinEuropeanmaritimeborderregions» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREGEUROPE 2014-2020″, μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Ιταλίας, Αλβανίας, και Ελλάδας και τη συμμετοχή ένδεκα εταίρων.

περισσότερα . . .

INTERREG EUROPE – PASSAGE project

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG EUROPE

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3: Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς

ΣΤΟΧΟΣ: 3.1: Βελτίωση των οικονομικών πολιτικών χαμηλών εκπομπών ρύπων

ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ: Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PASSAGE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ:1.933.207,00 . . . αναλυτικά ⇒